คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานนโยบายและแผน

ภารกิจหลัก

ภาระงานหลัก งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปรับปรุง มกราคม พ.ศ.2559)
      งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด จำนวน 6 งาน ดังนี้ 1) งานธุรการ 2) งานการเงินและพัสดุ 3) งานนโยบายและแผน 4) งานบริการการศึกษา 5) งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ 6) งานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับภารกิจด้านการให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามแผน นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผนได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ และ 2) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหัวหน้างานช่วยกำกับดูแลงาน

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
บุคลากรงานนโยบายและแผน
1. นางรจเรข สายคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
2. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
3. นางสาวกาญจนา สุกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
4. นางสาววิไลพร ชอบคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

เอกสารงานนโยบายและแผน

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

 1. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 60-64
 2. บันทึกขอส่งแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
 3. แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
 4. สรุปผลความเสี่ยงคณะมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2556
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2556
 6. รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2555

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง3-2556
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 2-2556
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 1-2556
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง2-2555
 5. สรุปผลที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ11/55 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
 6. สรุปผลที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ9/2555 เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 1-55
 7. กำหนดการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
 8. รายงานประจำปีงบประมาณ 2554
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2-55
 10. แนวปฏิบัติการโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายของหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556 (ส่งกองแผน)
 12. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ 2555
 13. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานประจำปี 2555 (รองฯฝ่ายบริหาร)
 14. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานประจำปี 2555 (รองฯฝ่ายวิจัย)
 15. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานประจำปี 2555 (รองฯฝ่ายประกันคุณภาพ)
 16. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานประจำปี 2555 (รองฯฝ่ายวิชาการ)
 17. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานประจำปี 2555 (รองฯฝ่ายกิจการนิสิต)

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • หน่วยแผนงานและงบประมาณ โทร. 0-5596-2011
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 0-5596-2006
 • งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0-5596-2006

เว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา http://www.human.nu.ac.th/th/humanqa/index.php
งานวิจัยและบริการวิชาการ http://www.human.nu.ac.th/th/research/index.phpสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th