คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานธุรการ

ภารกิจหลัก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในด้านการจัดทำหนังสือ ติดต่อราชการการรับหนังสือและการส่งหนังสือ การเก็บหนังสือ การจัดประชุม งานบริหารงานบุคคลการใช้อาคารสถานที่ การใช้ยานพาหนะ และงานสนับสนุนด้านการผลิตเอกสาร โดยงานธุรการได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 6 หน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจ

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานธุรการ

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการคณะมนุษยศาสตร์
 3. แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555-2559
 4. ปฏิญญาคณะมนุษยศาสตร์
 5. แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
 6. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ใช้สอย คณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
 2. ผังห้องปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล เดือน ตุลาคม 2560)
 3. หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560)
 4. ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 2560
 5. มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์
 6. มาตรการประหยัดพลังงาน คณะมนุษยศาสตร์
 7. มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะมนุษยศาสตร์
 8. ฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์
 9. แผนพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • หน่วยสารบรรณ โทร. 0-5596-2007
 • หน่วยประชุม โทร. 0-5596-2009
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5596-2041
 • หน่วยอาคารสถานที่ โทร. 0-5596-2013
 • หน่วยยานพาหนะ โทร. 0-5596-2009
 • หน่วยเอกสารการพิมพ์ โทร. 0-5596-2012
 • หน่วยสารสนเทศ โทร. 0-5596-2090

เว็บไซต์หน่วยงาน

- ไม่มี -สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th