คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์และดนตรี ส่งเสริมคุณธรรมและการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ยั่งยืน ตลอดจนการบริหารวิชาการ เพื่อความเป็น "มนุษยศาสตร์"

พันธกิจ

เป้าประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทยและดุริยางคศาสตร์สากล ที่มีความรู้ความชำนาญทางทักษะนาฏศิลป์ ดนตรีขั้นสูง มีศักยภาพในการวิจัย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อศึกษาวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี
  3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ การเผยแพร่ และการสร้างสรรค์ศืลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์และดนตรี ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
  4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

แผนผังโครงสร้าง

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • เจ้าหน้าที่ภาควิชา โทร. 0-5596-XXXX

เว็บไซต์หน่วยงาน

- ไม่มี -สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th