คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาตะวันออก

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาตะวันออกมุ่งเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างสังคมทรงคุณธรรม ภูมิปัญญาและเป็นหน่วยงานสานสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม และภูมิปัญญา
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาษาและวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. ให้บริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 4. ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคเอเชีย
 5. เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาการระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. มีบัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรม และภูมิปัญญา
 3. มีงานศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
 4. มีการบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย และภูมิภาคเอเชีย
 6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

ภาควิชาภาษาตะวันออกมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนผังโครงสร้าง

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา โทร. 0-5596-XXXX

เว็บไซต์หน่วยงาน

- ไม่มี -สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th