คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาตะวันตก

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นผู้แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

          ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส สร้างองค์ความรู้ โดยการค้นคว้าวิจัย ให้บริการทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสแก่ชุมชน และใช้ภาษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และวรรณคดีตะวันตก
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและตะวันตก
  4. ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสแก่ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  5. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

แผนผังโครงสร้าง

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • เจ้าหน้าที่ภาควิชา โทร. 0-5596-XXXX

เว็บไซต์หน่วยงาน

- ไม่มี -สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th