คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา มุ่งความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและวิจัยภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา ส่งเสริมทำนุบำรุงภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์คุณธรรม และการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อความสมบูรณ์แบบในความเป็น “มนุษยศาสตร์”

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำสังคม และอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข
 2. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางด้านภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทางด้านภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา
 4. ส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา ระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับในสาขาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพทางการวิจัย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. เพื่อศึกษาและวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา
 3. เพื่อให้บริการวิชาการในสาขาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา
 4. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา
ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

ปณิธาน
วางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยทางภาษาไทย ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า รวบรวม และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา

 1. เป็นผู้มีความคิดเป็นของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 2. ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์ทางสังคม
 3. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 4. มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

แผนผังโครงสร้าง

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา โทร. 0-5596-XXXX

เว็บไซต์หน่วยงาน

- ไม่มี -สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th