คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

วิสัยทัศน์

      ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ตลอดจนสร้างความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และความสมดุลในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาและศาสนา เพื่อเติมเต็มคุณสมบัติความสมบูรณ์พร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์

ดูประวัติ
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ปรัชญา

ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา นำมาซึ่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติและความหลากหลายของภาษา คติชน และวัฒนธรรม อันเป็นบ่อเกิดของความตระหนักในสมภาพของปรากฏการณ์ทางสังคมและมนุษยชาติ เอื้อให้แลเห็นสารสาระและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพชีพ

ปณิธาน

วางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา มีศักยภาพทางการวิจัยถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. เสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตให้ถึงพร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์ ด้วยความหลากหลายทางภาษา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม และพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและการดำเนินชีวิต
 3. ศึกษาและค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม พร้อมต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
 4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพทางการวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. บัณฑิตมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์ ด้วยความหลากหลายทางภาษา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและการดำเนินชีวิต
 3. มีผลงานวิจัย ที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม พร้อมต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
 4. มีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 5. มีกิจกรรมและโครงการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร: ภาควิชาภาษาศาสตร์

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่8/2561
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่9/2561
 3. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอาเซียนกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม ครั้งที่4
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
 5. สรุปผลการดำเนินโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่5/2561
 7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่6/2561
 8. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่4/2561
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
 10. สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่2
 11. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย
 12. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอาเซียนกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม ครั้งที่1
 13. สรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กิจกรรมครั้งที่ 2
 14. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้ง1/2561
 15. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่12/2560
 16. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่11/2560
 17. สรุปผลดำเนินโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอก
 18. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
 19. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่10/2560
 20. สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต กิจกรรมครั้งที่1
 21. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
 22. นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา2560
 23. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2
 24. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
 25. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่7/2560
 26. สรุปผลดำเนินโครงการประเมินหลักสูตร
 27. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
 28. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
 29. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่6/2560
 30. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่5/2560
 31. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่4/2560
 32. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่3/2560
 33. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
 34. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่1/2560
 35. สรุปผลโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอกครั้งที่2
 36. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่12/2559
 37. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่11/2559
 38. สรุปผลโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยเชิญวิทยากรภายนอกครั้งที่ 1
 39. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่10/2559
 40. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่9/2559
 41. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่8/2559
 42. สรุปผลโครงการบริการวิชาการ
 43. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่7/2559
 44. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
 45. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
 46. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
 47. สรุปผลดำเนินิโครงการประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 48. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่2 และ3/2559
 49. สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
 50. สรูปโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 51. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
 52. ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 53. ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
 54. ขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 55. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558
 56. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
 57. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
 58. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558
 59. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558
 60. โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวติ กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่อาเซียน กิจกรรมออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
 61. โครงการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 62. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3 2557
 63. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 64. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต (26 ก.พ.58)
 65. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษระบัณฑิตที่พึงประสงค์ (4 ก.ย.57)
 66. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกาารประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาค))
 67. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์ (พ.ศ.2555-2559) (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาควิชา)
 68. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาค)
 69. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4 ก.ย.57
 70. อนุมัติโครงการข่าวสารภาควิชาภาษาศาสตร์ (15-19 ก.ย.57)
 71. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
 72. สรุปผลโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
 73. สรุปผลโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์)5 มิ.ย.57
 74. รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2556
 75. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (ออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 26-28 พ.ค.57
 76. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
 77. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
 78. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปี 2556
 79. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปี 2556
 80. อนุมัติโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
 81. รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2556
 82. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (ออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น)
 83. อนุมัติโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์)
 84. แบบสำรวจความต้องการของหน่วยงาน (บริการวิชาการ)
 85. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิตครั้งที่ 1 (พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF)
 86. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 (พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF)
 87. สรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 88. สรุปผลโครงการประเมินหลักสูตรและสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 89. แผนกลยุทธ์ภาษาศาสตร์ ฉบับปี 2555-2559
 90. อนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ 23-24 พ.ค.56
 91. สรุปผลโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 92. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์
 93. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
 94. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
 95. สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตคามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2
 96. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 97. สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร: ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา

 1. 17 พ.ย.61 สรุปผลกิจกรรมสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
 2. อนุมัติกิจกรรมสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา ครั้งที่ 1 17 พ.ย.61
 3. 20 ต.ค.61 อบรมสัญญาณกลองเพล : การสืบทอดและคุณค่าทางจริยธรรมในวิถีชุมชนอีสาน
 4. 25 ส.ค.61 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
 5. 11 ส.ค.61 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมกลองเพล"
 6. 5-2561 (10 พ.ค.) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 7. วาระพิเศษ 1-2561 (18 มิ.ย.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 8. 25 ส.ค.61 อนุมัติดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
 9. 11 ส.ค.61 อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกองเพล
 10. 5 ก.ค.61 อนุม้ติโครงการพัฒนาบุคลากร
 11. 4-2561 (29 มี.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 12. วาระพิเศษ 1-2561 26 เม.ย.61 รายงานการประชุม
 13. 2-2561 15 มี.ค.61 รายงานการประชุม
 14. สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา 21 เม.ย.61
 15. 3-2561 (22 ก.พ.61. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 16. 21 เม.ย.61 อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา
 17. 2-2561 (25 ม.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 18. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 2 มี.ค.61
 19. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 2 มี.ค.61
 20. 1-2561 (25 ม.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 11 (2560) 2 พ.ย.60
 22. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 10 (2560) 28 ก.ย.60
 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 9 (2560) 24 ส.ค.60
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 7 (2560) 13 ก.ค.60
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 8 (2560) 24 ส.ค.60
 26. สรุปผลโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
 27. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 2 10 ก.ย.60
 28. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 6-60
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1-60
 30. อนุมัติดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 2 (7 ก.ย.60)
 31. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 5-60
 32. อนุมัติโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
 33. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 2 (27 พ.ค.60)
 34. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
 35. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 4-60
 36. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 2-60
 37. อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (27 พ.ค.60)
 38. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 3-60
 39. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 6 มี.ค.60
 40. อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.59)
 41. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 9-59
 42. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 1-60
 43. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 6 มี.ค.60
 44. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.60
 45. อนุมัติโครงการสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ย.59-ม.ค.60
 46. สรุปผลโครงการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 47. อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.60
 48. ผลงานตีพิมพ์ น.ส.สุวรรณี ทองรอด
 49. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 2 ส.ค.59 และวาระพิเศษ 12 ก.ย.59
 50. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
 51. โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
 52. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 6 (2559) 29 มิ.ย.59
 53. อนุมัติดำเนินโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 27 ก.พ.59
 54. สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา (27 ก.พ.59)
 55. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 5 (2559)
 56. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 4 (2559)
 57. สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต ผูู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 58. สรุปผลโครงการสร้างเสริมประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 13-15 พ.ค.59
 59. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 3 (2559)
 60. อนุมัติโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา (13-15 พ.ค.59)
 61. อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต /ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (พ.ค.59)
 62. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 2 (2559) 3 มีนาคม 2559
 63. สรุปผลโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา (4 มี.ค.59)
 64. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา และการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปร ครั้งที่ 1 (2559)
 65. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา ครั้งที่ 5 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 8 (2558)
 66. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.59
 67. อนุมัติโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา (4 มี.ค.59)
 68. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา ครั้งที่ 4 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 7 (2558)
 69. อนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
 70. ายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 (2558)
 71. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ครั้งที่ 3/2558 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ครั้งที่ 6/2558
 72. อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพแก่คณาจารย์ 9 พ.ย.58
 73. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3 2558
 74. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4 2558
 75. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556
 76. รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1 2558
 77. สรุปผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน (16 พ.ค.58)
 78. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 2558
 79. อนุมัติโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน
 80. สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 81. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
 82. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2558
 83. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (17-18 ม.ค.58)
 84. อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 85. รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2557
 86. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 7/2557
 87. สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (6 พ.ย.57)
 88. สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ (14 พ.ย.57)
 89. สรุปผลโครงการฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา (22 พ.ย.57)
 90. อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (17-18 ม.ค.58)
 91. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 6/2557
 92. อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (6 พ.ย.57)
 93. อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรกิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (15 พ.ย.57)
 94. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 /2557
 95. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4/2557
 96. สรุปผลโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย โครงการแนวทางการขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 97. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (เพิ่มเติม)
 98. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2557
 99. อนุมัติโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย "โครงการแนวทางการขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"
 100. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2/2557
 101. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2557
 102. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 (พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 103. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 7/2556
 104. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1
 105. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 6/2556
 106. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต(พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา) ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 2
 107. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4/ 2556
 108. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 /2556
 109. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2556
 110. สรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 111. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 /2556
 112. สรุปประเด็นความรู้จากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 113. อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 23-24 พ.ค.56
 114. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1 2556
 115. สรุปผลโครงการจัดการความรู้เพื้อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 116. สรุปประเด็นความรู้จากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอตำแหน่างทางวิชาการ
 117. อนุมัติโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 118. สรุปผลโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 119. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
 120. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2555
 121. อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
 122. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2/2555
 123. อนุมัติโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอตำแหน่างทางวิชาการภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 124. อนุมัติโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 125. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2555
 126. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 127. สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.อรนุช ชื่นจันทร์เกิด โทร. 0-5596-2049สารบัญเว็บไซต์