คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาไทย

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาไทยมุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย และส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวรรณกรรมไทย อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์จรรโลงคุณธรรม ตลอดจนบริการวิชาการ แก่สังคม

ดูประวัติ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรประจำภาควิชาภาษาไทย

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย โดยถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
 2. ศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
 3. ให้บริการวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาและวรรณกรรมไทยในระดับชุมชน ตลอดถึงภูมิภาคอาเซียน
 4. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับในสาขาวิชาภาษาไทย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
 2. เพื่อศึกษาและวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาไทย
 3. เพื่อให้บริการวิชาการในสาขาวิชาภาษาไทย
 4. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะใช้พลานุภาพแห่งภาษาและวรรณกรรมไทยสร้างองค์ความรู้ ตลอดทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการทางภาษาไทย เพื่อประโยชน์สุขแห่งสังคมไทยโดยกว้างขวางและยั่งยืน

ปรัชญา

ภาษาและวรรณกรรมไทยคือคลังแห่งปัญญา ขุมแห่งอารยธรรม และรากฐานแห่งจริยธรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

1. ดร.สุวรรณี ทองรอดประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรีกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่งกรรมการ
4. ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญกรรมการ
5. อาจารย์คณิตา หอมทรัพย์กรรมการ
6. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่มประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมืองกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสุภาพร แสงอบกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย

1. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (ดร.สุวรรณี ทองรอด)ประธานกรรมการ
2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ฝ่ายวิชาการและวิจัย ()รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมืองกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่งกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรีกรรมการ
9. ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญกรรมการ
10. นางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญกรรมการ
11. อาจารย์คณิตา หอมทรัพย์กรรมการ
12. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
 2. 18 พ.ย.61 สรุปผลโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
 3. คำสั่งอาจารย์นิเทศก์ ภาคเรียนที่ 2/2561
 4. รายงานการประชุมครั้งที่ 5 2561 ( 6 กันยายน 2561)
 5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 2561
 6. 1 พ.ย.61 สรุปผลโครงการก่อนสหกิจศึกษา
 7. 18 พ.ย.61 อนุมัติโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี
 8. 1 พ.ย.61 อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตก่อน-หลังฝึกงานสหกิจศึกษา (ก่อนสหกิจศึกษา)
 9. 16 ส.ค.61 สรุปผลโครงการวันภาษาไทย
 10. 30 ส.ค.61 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 11. 4-7 ก.ค.61 สรุปผลโครงการแข่งขันกลอนสด
 12. 30 ส.ค.61 อนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 13. 10 ก.ค.61 อนุมัติโครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษา
 14. 4-7 ก.ค.61 อนุมัติโครงการแข่งขันกลอนสด (การประกวดเห่เรือ)
 15. สรุปผลโครงการวารสารอักษรภาษาสาร (1 เม.ย.-31 พ.ค.61)
 16. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลีงใฝึกงาน (หลังสหกิจศึกษา) 12 พ.ค.61
 17. 1-2561 1 ก.พ.61 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและคณะกรรมการภาควิชา
 18. 5(2560) 2 พ.ย.60 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 19. สรุปผลโครงการบรรยายและนำเสนอผลงานทางวิชาการ1ของนิสิตระดับปริญญาตรี/โท/เอก 9 ก.พ.61
 20. 6-2560 14 ธ.ค.60 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาไทยและคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 21. สรุปผลโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง) 22 ธ.ค.60
 22. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน สหกิจศึกษา (ก่อน) 21 ธ.ค.60)
 23. อนุมัติโครงการบรรยายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 9 ก.พ.61
 24. อนุมัติโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย (ปันความรู้สู่น้อง) 22 ธ.ค.60
 25. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลีงใฝึกงาน (ก่อนสหกิจศึกษา) 21 ธ.ค.60
 26. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 27. รายชื่อสถานประกอบการนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 28. 9.3 อาจารย์นิเทศ
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 4 2560 28 ก.ย.60
 30. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาไทยและคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร วาระพิเศษ 2 (2560) 18 ต.ค.60
 31. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 9 (2560) 24 ส.ค.60
 32. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 7 ส.ค.60
 33. สรุปผลโครงการวันภาษาไทย 17 ส.ค.60
 34. สรุปผลโครงการ KM การบูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 14 ก.ย.60
 35. สรุปผลโครงการ KM หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 7 ก.ย.60
 36. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก 24 ส.ค.60
 37. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาไทยและคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 2 2560 29 มิ.ย.60
 38. สรุปผลโครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ "อักษรภาษาสาร"
 39. อนุมัติโครงการ KM การบูรณาการการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 14 ก.ย.60
 40. อนุมัติโครงการ KM หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 7 ก.ย.60
 41. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี 31 ส.ค.60
 42. อนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 7 ส.ค.60
 43. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก 24 ส.ค.60
 44. อนุมัติโครงการวันภาษาไทย 17 ส.ค.60
 45. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่1 (2560)
 46. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและคณะกรรมการประจำภาควิชา วาระพิเศษครั้งที่ 1 (60) 28 เม.ย.60
 47. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก 24 ส.ค.60
 48. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน สหกิจศึกษา (หลังฝึกงาน สหกิจศึกษา) 20 พ.ค.60
 49. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 6 (2559)
 50. สรุปผลโครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 11 เม.ย.60
 51. สรุปผลโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง) 18-19 มี.ค.60
 52. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน สหกิจศึกษา (หลีงฝึกงาน สหกิจศึกษา) 20 พ.ค.60
 53. อนุมัติโครงการ KM การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 11 เม.ย.60
 54. ยกเลิกดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ (รายการรักษ์ภาษา และรายการวรรณกรรมสองแคว)
 55. สรุปผลโครงการแข่งขันกลอนสด 11-13 ก.พ.60
 56. แจ้งเรื่องนิสิตได้รับรางวัล โล่รางวัลการเขียนเรียงความจากองคมนตรี 25 ม.ค.60
 57. อนุมัติโครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาภาษาไทย (อักษรภาษาสาร) ต.ค.59-ก.ย.60
 58. อนุมัติโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง) 18-19 มี.ค.60
 59. อนุมัติโครงการแข่งขันกลอนสด 11-13 ก.พ.60
 60. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน สหกิจศึกษา (ก่อนฝึกงาน สหกิจศึกษา) 20 ธ.ค.59
 61. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 5 (2559) 20 ก.ย.59
 62. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน สหกิจศึกษา (ก่อนฝึกงาน สหกิจศึกษา) 20 ธ.ค.59
 63. สรุปผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา (หัวข้อวิทยานิพนธ์) 17 พ.ย.59
 64. อนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา (หัวข้อวิทยานิพนธ์) 17 พ.ย.59
 65. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 3/2559 ครั้งที่ 4/2559
 66. สรุปผลโครงการวันภาษาไทย (11 ส.ค.59)
 67. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี/โท/เอก (18 ส.ค.59)
 68. สรุปผลโครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อักษรภาษาสาร 25 พ.ย.58-31ส.ค.59
 69. สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 25 ส.ค.59
 70. รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาชัยเชียงใหม่ 28 ก.ค.59
 71. อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 25 ส.ค.59
 72. รางวัลแข่งขันประชันเพลงแหล่ รายการคุณพระช่วย (นายศราวุธ สุดงูเหลือม)
 73. อนุมัติโครงการวันภาษาไทย 11 ส.ค.59
 74. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2 2559 ( 28 เม.ย.59)
 75. สรุปประเมินผลฝึกงานจากสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558
 76. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก (18 สิงหาคม 2559)
 77. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อนหลังฝึกงาน กิจกรรมหลังฝึกงาน (1 พ.ค.59)
 78. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1 2559 ( 31 มี.ค.59)
 79. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน กิจกรรมหลังฝึกงาน (1 พ.ค.59)
 80. สรุปผลโครงการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ (รายการรักษ์ภาษา) ต.ค.58-ก.พ.59
 81. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทยและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 6 (2558) 12 พ.ย.58
 82. สรุปผลโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย (ปันความรู้สู่น้อง) 7-8 พ.ย.58
 83. สรุปผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา (หัวข้อวิทยานิพนธ์) 10 มี.ค.59
 84. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน กิจกรรมก่อนฝึกงาน (20 พ.ย.58)
 85. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี (22 พ.ย.58)
 86. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (แข่งขันกลอดสดรักษ์เหลืองจันท์) 12-14 ก.พ.59
 87. อนุมัติโครงการจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อักษรภาษาสาร
 88. อนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการสอบแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา
 89. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 4/2558
 90. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทยและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558
 91. อนุมัติโครงการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ (รายการรักษ์ภาษา) (ต.ค.58-ก.พ.59)
 92. อนุม้ติโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี (22 พ.ย.58)
 93. สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย (13 ก.ย.58
 94. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี โท เอก 6 ก.ย.58
 95. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
 96. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก (27 ส.ค.58)
 97. อนุมัติโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดี (ปันความรู้สู่น้อง) 7-8 พ.ย.58
 98. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน กิจกรรมก่อนฝึกงาน 20 พ.ย.58
 99. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 3 2558
 100. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 101. อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย (13 ก.ย.58)
 102. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน (หลังฝึกงาน) (18 เม.ย.58)
 103. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (6 ก.ย.58)
 104. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ฉบับปีการศึกษา 2557)
 105. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2 2558
 106. สรุปประเมินผลฝึกงานจากสถานประกอบการ (ปีการศึกษา 2557)
 107. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี/โท/เอก
 108. สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 109. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1 2558
 110. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน (หลังฝึกงาน) 18 เม.ย.58
 111. อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555และหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
 112. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิตกิจกรรมแข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ (13-15 ก.พ.58)
 113. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 5/2557
 114. ผลการเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 115. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมแข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ (13-15 ก.พ.58)
 116. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน (ก่อนฝึกงาน) 20 พ.ย.57
 117. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (9 ต.ค.57)
 118. สรุปผลโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรณคดีไทย (2 ต.ค.57)
 119. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 4 /2557
 120. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย (คำสั่ง 154/2557 ลงวันที่ 18 พ.ย.57)
 121. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาภาษาไทย (คำสั่ง 155/2557 ลงวันที่ 18 พ.ย.57)
 122. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาภาษาไทย (คำสั่ง 156/2557 ลงวันที่ 18 พ.ย.57)
 123. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาไทย พ.ศ.2555-2559 (คำสั่ง 157/2557 ลงวันที่ 18 พ.ย.57)
 124. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน
 125. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 3/2557
 126. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (9 ต.ค.57)
 127. อนุมัติโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย ( 2 ต.ค.57)
 128. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี/ โท/ เอก (21 ส.ค.57)
 129. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 ประชันกลอนสด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 24 (ระดับชาติ) (22-24 ส.ค.57)
 130. สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร (โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย) (8 ส.ค.57)
 131. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 "ประชันกลอนสด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 24 (ระดับชาติ)"
 132. คำสั่่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
 133. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1 2557
 134. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2 2557
 135. สรุปผลโครงการตามรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมไทย-กัมพูชา 19-20 เม.ย.57
 136. แผนการเปิดหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2555-2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 137. ขอส่งแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาไทย พ.ศ.2556-2559
 138. สรุปผลโครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอ่านวรรณกรรม สู่การเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์กับคุณอังคาร จันทาทิพย์
 139. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2/2557
 140. สรุปผลโครงการบริการวิชาการครั้งที่ 1
 141. สรุปผลโครงการบริการวิชาการครั้งที่ 2
 142. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี/โท/เอก
 143. อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร (โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัย)
 144. สรุปผลโครงการวันสถาปนา/วันสำคัญของหน่วยงานหรือวันสำคัญอื่นๆ โครงการ
 145. อนุมัติโครงการวันสถาปนา/วันสำคัญของหน่วยงานหรือวันสำคัญอื่นๆ (โครงการ "อยุธยายศโยคฟ้า ธรณี") สืบศรีสืบศักดิ์ วันอนุรักษ์มรดกไทย
 146. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย
 147. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาไทย (พ.ศ.2555-2559)
 148. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย
 149. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาไทย
 150. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 5/2556
 151. สรุปผลโครงการรักษ์ภาษา รู้คุณค่ากาพย์เห่เรือ
 152. รายงานการประชุมคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1/2557
 153. อนุมัติโครงการตามรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมไทย-กัมพูชา
 154. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 "แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 13"
 155. สรุปผลโครงการสืบภาษา สืบค่าวัฒนธรรมไทย
 156. อนุมัติโครงการ "วารสารภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"
 157. อนุมัติโครงการรักษ์ภาษา รู้คุณค่ากาพย์เห่เรือ
 158. อนุมัติโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 "สืบสานภาษาและวรรณคดีไทย ค่ายรักษืภาษาไทย ครั้งที่ 5"
 159. แบบสำรวจความต้องการของหน่วยงานเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม
 160. อนุมัติโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1
 161. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 "แข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 13"
 162. สรุปผลโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (สัมมนาก่อน-หลัง ฝึกงาน)
 163. สรุปผลโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ย้อนอดีต เยือนถิ่นสุโขทัย
 164. สรปประเมินผลฝึกงานจากสถานประกอบการ (2/2556)
 165. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 5 /2556
 166. อนุมัติโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ย้อนอดีต เยือนถิ่นสุโขทัย สานใจใฝ่คุณธรรม
 167. อนุมัติโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (สัมมนาก่อน-หลัง ฝึกงาน)
 168. สรุปผลโครงการประชันกลอนสด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 23 (ระดับชาติ)
 169. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 4/2556
 170. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 3/2556
 171. สรุปผลโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี
 172. สรุปผลโครงการบริการวิชาการเสริมประสบการณ์ทางภาษาและวรรณคดีไทย
 173. สรุปผลโครงการเสริมประสบการณ์ สานสัมพันธ์ รังสรรค์ภาษา
 174. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2/2556
 175. แบบประเมินตนเองคณะกรรมการคณะฯ ปี 55
 176. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทยครั้งที่ 4/2555
 177. สรุปผลโครงการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการย่อยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองภาควิชาภาษาไทย
 178. แผนกลยุทธ์ภาคภาษาไทย พ.ศ. 2556-2559
 179. อนุมัติโครงการเสริมประสบการณ์ สานสัมพันธ์ รังสรรค์ภาษา
 180. อนุมัติโครงการบริการวิชาการเสริมประสบการณ์ทางภาษาและวรรณคดีไทย
 181. สรุปผลโครงการแข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 12
 182. สรุปผลโครงการรักษ์ภาษา สืบ สร้าง เส้นทางวรรณกรรม
 183. สรุปผลโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการย่อย KM การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
 184. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 185. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อนฝึกงานและหลังฝึกงาน (หลังฝึกงาน)
 186. สรุปผลโครงการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการย่อย KM เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 187. สรุปประเมินผลฝึกงานจากสถานประกอบการ 2/2555
 188. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1/2556
 189. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย
 190. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาไทย
 191. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย
 192. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาไทย
 193. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2555
 194. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 195. อนุมัติโครงการแข่งขันกลอนสดราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 12
 196. อนุมัติโครงการย่อย KM การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
 197. อนุมัติโครงการย่อย KM เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 198. อนุมัติโครงการย่อยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองภาควิชาภาษาไทย
 199. อนุมัติโครงการรักษ์ภาษา สืบ สร้าง ... เส้นทางวรรณกรรม
 200. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อนและหลังฝึกงาน (ก่อนฝึกงาน)
 201. อนุมัติโครงการสัมมนาก่อนและหลังฝึกงาน (หลังฝึกงาน)
 202. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทยครั้งที่ 3/2555
 203. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อนฝึกงานและหลังฝึกงาน (ก่อนฝึกงาน)
 204. สรุปผลโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย (โรงเรียนเซนต์นิโกลาส)
 205. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยภาควิชาภาษาไทย
 206. อนุมัติโครงการประชันกลอนสดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 22 (ระดับชาติ)
 207. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย
 208. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาภาษาไทย
 209. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาคและผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 210. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาไทย (พ.ศ.2555-2559)
 211. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาภาษาไทย
 212. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชา
 213. อนุม้ติโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อการวิจัย การเรียนการสอนและการเขียนผลงานทางวิชาการระดับสูง
 214. อนุมัติโครงการตามรอยชั้นครู รู้รักษ์ภาษา
 215. อนุมัติโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย
 216. อนุมัติโครงการศึกษาดูงาน สืบสานภาษา พัฒนาประสบการณ์
 217. โรงเรียนเซนต์นิโกลาสขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมวิชาการ
 218. โรงเรียนสิริแก้วเจริญขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย
 219. อนุมัติโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณดคีไทย (14พ.ย.55)
 220. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2/2555
 221. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1/2555
 222. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 223. สรุปผลโครงการตามรอยชั้นครู รู้รักษ์ภาษา
 224. สรุปผลโครงการบริการวิชาการสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย
 225. สรุปผลโครงการประชันกลอนสด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 22 (ระดับชาติ)
 226. สรุปผลโครงการศึกษาดูงาน สืบสานภาษาพัฒนาประสบการณ์

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.อรนุช ชื่นจันทร์เกิด โทร. 0-5596-2049

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์