คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ดูประวัติ
ดร.อิศรา คงมี
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 4. อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. มีหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ
 6. มีฐานข้อมูลบุคคลากรและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษา
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางภาษาที่หลอมรวมภูมิปัญญา วัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งรอบตัว

ปณิธาน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพทักษะทางปัญญาด้านภาษา เสริมสร้างการสื่อสารและความเข้าใจอันดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนในสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะผู้บริหาร
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์)
2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
5. ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (เปิดรับนิสิตปีการศึกษา 2563)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา จันทร์นวล
3. ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
4. ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
5. ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

คณะกรรมการประจำศูนย์อบรมและทดสอบภาษา
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์)
2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา
9. ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมที่ 1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 NU-มน-06-094 (งปม.2562)
 2. โครงการสัมมนาและนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี-โท นานาชาติ NU-มน-06-096 (งปม.2562)
 3. โครงการ No Friends Left Behind ครั้งที่ 1 NU-มน-06-101 (งปม.2562)
 4. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 NU-มน-06-088 (งปม.2561)
 5. สรุปผลดำเนินโครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์) NU-มน-06-093 (งปม.2561)
 6. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
 7. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 8. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 7/2561
 9. โครงการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 NU-มน-06-088 (งปม.2561)
 10. โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์) NU-มน-06-093 (งปม.2561)
 11. สรุปผลดำเนินโครงการ No Friend Left Behind NU-มน-06-089 (งปม.2561)
 12. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-095 (งปม.2561)
 13. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2561
 14. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2561
 15. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2561
 16. สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-151 (งปม.2561)
 17. สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาการจัดทำ มคอ.3 และการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-based learning สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2561 NU-มน-06-086 (งปม.2561)
 18. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 10/2560
 19. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษา (สัมมนาหลังฝึกงาน) NU-มน-06-090 (งปม.2561)
 20. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2560 (27 ก.ค.2560)
 21. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2560 (14 ก.ย.2560)
 22. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560 (23 พ.ย.2560)
 23. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2561 (5 ม.ค.2561)
 24. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2561 (23 ก.พ.2561)
 25. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ วาระพิเศษ (11 พ.ค.2561)
 26. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2560
 27. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2560
 28. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 7/2560
 29. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8/2560
 30. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9/2560
 31. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2561
 32. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2561
 33. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2561
 34. ส่งแบบขอรับการตรวจสอบ คัดกรอง โครงการวิจัย ที่จะต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการด้านมาตรฐานและจริยธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 35. รายงานการประชุมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 205324 การเขียนรายงานการวิจัย
 36. สรุปผลดำเนินโครงการจิตอาสา พี่สอนน้อง NU-มน-06-149 (งปม.2561)
 37. โครงการสัมมนาการจัดทำ มคอ.3 และการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-based learning สำหรับหลักสูตรปรับปรุง 2561 NU-มน-06-086 (งปม.2561)
 38. โครงการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-151 (งปม.2561)
 39. โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-095 (งปม.2561)
 40. โครงการสหกิจศึกษา (สัมมนาหลังสหกิจศึกษา) NU-มน-06-090 (งปม.2561)
 41. สรุปผลดำเนินโครงการ English Camp NU-มน-06-092 (งปม.2561)
 42. สรุปผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 NU-มน-06-087 (งปม.2561)
 43. สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-091 (งปม.2561)
 44. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-094 (งปม.2561)
 45. โครงการ No Friend Left Behind NU-มน-06-089 (งปม.2561)
 46. โครงการ English Camp NU-มน-06-092 (งปม.2561)
 47. โครงการจิตอาสา พี่สอนน้อง NU-มน-06-149 (งปม.2561)
 48. โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-091 (งปม.2561)
 49. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 NU-มน-06-087 (งปม.2561)
 50. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-094 (งปม.2561)
 51. สรุปผลดำเนินโครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร์) NU-มน-06-101 (งปม.2560)
 52. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-102 (งปม.2560)
 53. สรุปผลดำเนินโครงการ KM : Review of TQF-based Instructional Practice NU-มน-06-095 (งปม.2560)
 54. โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม (นำนิสิตเข้าร่วมโครงการไหว้ครูของคณะมนุษยศาสตร) NU-มน-06-101 (งปม.2560)
 55. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษา : กิจกรรม สัมมนาหลังสหกิจศึกษา NU-มน-06-098 (งปม.2560)
 56. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NU-มน-06-102 (งปม.2560)
 57. โครงการสหกิจศึกษา : กิจกรรม สัมมนาหลังสหกิจศึกษา NU-มน-06-098 (งปม.2560)
 58. สรุปผลดำเนินโครงการ English Camp NU-มน-06-100 (งปม.2560)
 59. สรุปผลดำเนินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดภาษาอังกฤษแบบหลากหลายระดับโลก (World Englishes) ในสังคมพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม NU-มน-06-163 (งปม.2560)
 60. โครงการบัณฑิตศึกษาสัญจร NU-มน-06-103 (งปม.2560)
 61. โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดภาษาอังกฤษแบบหลากหลายระดับโลก (World Englishes) ในสังคมพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม NU-มน-06-163 (งปม.2560)
 62. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการ NU-มน-06-096 (งปม.2560)
 63. สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-099 (งปม.2560)
 64. สรุปผลดำเนินโครงการบัณฑิตศึกษาสัญจร NU-มน-06-103 (งปม.2560)
 65. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต "การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21" NU-มน-06-097 (งปม.2560)
 66. โครงการ English Camp NU-มน-06-100 (งปม.2560)
 67. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 68. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 69. โครงการ KM : Review of TQF-based Instructional Practice NU-มน-06-095 (งปม.2560)
 70. โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี NU-มน-06-099 (งปม.2560)
 71. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต "การใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21" NU-มน-06-097 (งปม.2560)
 72. โครงการพัฒนาความพร้อมทางวิชาการ NU-มน-06-096 (งปม.2560)
 73. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 NU-มน-06-081 (งปม.2559)
 74. สรุปผลดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 NU-มน-06-080 (งปม.2559)
 75. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ NU-มน-06-048 (งปม.2559)
 76. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 77. โครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 NU-มน-06-081 (งปม.2559)
 78. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 NU-มน-06-080 (งปม.2559)
 79. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 80. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559
 81. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 82. ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 83. เปลี่ยนแปลงกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 84. นำนิสิตไปศึกษาดูงานในรายวิชา 205475
 85. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 86. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 87. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ Increasing English Language Competence of Naresuan University Students through "Hybridization" รุ่น 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
 88. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ "2015-2016-2 Exchange Student Information of Sias International University" ณ Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 89. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
 90. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการ Project of Naresuan-IMUS Partnership Enhancing Education and Culture, Phase IV ณ Imus Institute ประเทศฟิลิปปินส์
 91. สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 92. สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 93. บันทึกข้อความส่งสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
 94. บันทึกข้อความส่งสรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 95. ใบส่งสรุปการส่งมคอ.3 และมคอ.5 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 96. ใบส่งสรุปการส่งมคอ.3 และมคอ.5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 97. แบบสรุปโครงการพัฒนานิสิตประจำปีการศึกษา 2559 งบประมาณ พ.ศ.2560
 98. ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระหว่าง 1 ส.ค.2558-31 ก.ค.2559
 99. รายงานการประชุมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 205373 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 100. รายชื่อนิสิตสหกิจศึกษาและฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558
 101. สรุปผลประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
 102. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559
 103. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2559
 104. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2559
 105. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558
 106. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558
 107. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2558
 108. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2559
 109. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558
 110. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558
 111. รายงานการประชุมกรรมการบริหารงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2559
 112. โครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-081 (งปม.2559)
 113. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-081 (งปม.2559)
 114. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
 115. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 116. นโยบายการไปบริการวิชาการ (สอน) ตลอดภาคการศึกษา ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
 117. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษในโลกไร้พรมแดน" NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 118. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
 119. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 120. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 121. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
 122. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษในโลกไร้พรมแดน" NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 123. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับ ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 124. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
 125. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-06-076 (งปม.2559)
 126. สรุปผลดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-06-080 (งปม.2559)
 127. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 128. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : กิจกรรม พัฒนาวิชาการและวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 NU-มน-06-081)
 129. ข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระหว่าง 1 มิ.ย.2557-31 ก.ค.2558
 130. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558
 131. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2558
 132. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 133. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-06-080 (งปม.2559)
 134. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัว NU-มน-06-078 (งปม.2559)
 135. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม The Road to Be Taken NU-มน-05-076 (งปม.2558)
 136. ประกาศหลักเกณฑ์การรับย้ายนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 137. โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม The Road to Be Taken NU-มน-05-073 (งปม.2558)
 138. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : สัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
 139. สรุปผลการประเมินฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
 140. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
 141. "ลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2557
 142. มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 143. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาหลังฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
 144. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ NU-มน-05-074 (งปม.2558)
 145. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-072
 146. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557
 147. มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 148. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรม แข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-073 (งปม.2558)
 149. สรุปผลดำเนินโครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-05-075 (งปม.2558)
 150. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
 151. โครงการบริการวิชาการ NU-มน-05-074 (งปม.2258)
 152. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-072 (งปม.2558)
 153. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน : กิจกรรม สัมมนาก่อนฝึกงาน NU-มน-05-071 (งปม.2558)
 154. สรุปผลดำเนิน โครงการ KM เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-095 (งปม.2557)
 155. สรุปผลดำเนินโครงการ The Road to Be Taken NU-มน.-05-103 (งปม.2557)
 156. โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม NU-มน-05-075 (งปม.2558)
 157. โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต : กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-073 (งปม.2558)
 158. โครงการ The Road to Be Taken NU-มน.-05-103 (งปม.2557)
 159. มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2557
 160. มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2557
 161. มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
 162. มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
 163. โครงการ KM เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-095 (งปม.2557)
 164. มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
 165. มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
 166. มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
 167. มคอ.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ี 1/2556
 168. สรุปผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-096 (งปม.2557)
 169. สรุปข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ เดือนมิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557
 170. มคอ. 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
 171. มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 2/2556
 172. มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
 173. มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
 174. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
 175. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2556
 176. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2557
 177. สรุปผลดำเนินโครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน-05-104 (งปม.2557)
 178. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-101 (งปม.2557)
 179. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-096 (งปม.2557)
 180. เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในรายวิชา 205476 ภาคเรียนที่ 2/2556
 181. โครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน-01-104 (งปม.2557)
 182. สรุปผลการประเมินฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
 183. "ลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2556
 184. โครงการแข่งขันทางวิชาการ NU-มน-05-101 (งปม.2557)
 185. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน) NU-มน-05-098 (งปม.2557)
 186. สรุปผลดำเนินโครงการไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-105 (งปม.2557)
 187. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน) NU-มน-05-098 (งปม.2557)
 188. โครงการไหว้ครูภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-105 (งปม. 2557)
 189. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 190. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 NU-มน-05-104 (งปม.2556)
 191. สรุปผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-091 (งปม.2556)
 192. สรุปผลดำเนินโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิต NU-มน-05-098 (งปม.2556)
 193. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร NU-มน-05-091 (งปม.2556)
 194. สรุปผลดำเนินโครงการศึกษาด้านอาชีพและวัฒนธรรม NU-มน-05-094 (งปม.2556)
 195. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2556
 196. สรุปผลดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ NU-มน-05-108 (งปม.2556)
 197. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2555
 198. สรุปผลดำเนินโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-109 (งปม.2556)
 199. สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 2 NU-มน-05-107 (งปม.2556)
 200. สรุปผลดำเนินโครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-092 (งปม.2556)
 201. สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคพิเศษ NU-มน-05-096 (งปม.2556)
 202. สรุปโครงการ/กิจกรรม ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555
 203. โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคพิเศษ NU-มน-05-096 (งปม.2556)
 204. โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-109 (งปม.2556)
 205. โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ NU-มน-05-108 (งปม.2556)
 206. โครงการศึกษาด้านอาชีพและวัฒนธรรม NU-มน-05-094 (งปม.2556)
 207. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
 208. แผนผังโครงสร้างภาควิชาภาษาอังกฤษ
 209. แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
 210. สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคปกติ NU-มน.-05-095 (งปม.2556)
 211. สรุปผลดำเนินโครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน.-05-114 (งปม.2556)
 212. สรุปข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม ของ คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
 213. โครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาอังกฤษ NU-มน-05-092 (งปม.2556)
 214. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 2 NU-มน-05-107 (งปม.2556)
 215. แผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 216. สรุปผลดำเนินโครงการ KM ค่ายภาษาอังกฤษ NU-มน-05-093 (งปม.2556)
 217. สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 1 NU-มน-05-106 (งปม.2556)
 218. สรุปผลการประเมินฝึกงานจากสถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2555
 219. "ลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่พึงประสงค์" ประจำปีการศึกษา 2555
 220. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้่งที่ 1 NU-มน-05-106 (งปม.2556)
 221. โครงการ KM ค่ายภาษาอังกฤษ NU-มน-05-093 (งปม. 2556)
 222. โครงการจากพี่สู่น้องร่วมพัฒนาค่ายภาษาอังกฤษสู่ท้องถิ่น NU-มน-05-114 (งปม. 2556)
 223. โครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 NU-มน-05-104 (งปม. 2556)
 224. คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2555
 225. โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคปกติ NU-มน-05-095 (งปม.2556)
 226. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั่งที่ 2/2555
 227. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันการนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (02-041)
 228. สรุปผลดำเนินโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (02-048)
 229. สรุปผลดำเนินโครงการจัดบอร์ดภาษาอังกฤษ (02-049)
 230. สรุปผลดำเนินโครงการสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (02-171)
 231. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ (02-213)
 232. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นิสิตฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 233. สถานที่ฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 234. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2555
 235. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 236. สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 1 (02-032)
 237. สรุปผลดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา ครั้งที่ 2 (02-033)
 238. สรุปผลดำเนินโครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยสำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันตก (02-037)
 239. สรุปผลดำเนินโครงการ KM ค่ายภาษาอังกฤษ (02-038) และโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (02-046)
 240. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (02-042)
 241. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 (02-043)
 242. สรุปผลดำเนินโครงการแข่งขันทางวิชาการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 (02-044)
 243. สรุปผลดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL , IELTS และ TOEIC (02-050)
 244. สรุปผลดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ (02-051)
 245. สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคปกติ (02-052)
 246. สรุปผลดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน ภาคพิเศษ (02-053)
 247. สรุปผลดำเนินโครงการจัดทำ website ประชาสัมพันธ์ภาควิชาภาษาตะวันตก (02-163)
 248. สรุปผลดำเนินโครงการสัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฝรั่งเศส (02-193)
 249. สรุปผลดำเนินโครงการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทยฐานะทางวิชาการ (02-201)
 250. สรุปผลดำเนินโครงการศึกษาดูงานของคณาจารย์เพื่อKM กับสถาบันภายนอกและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา (02-202)
 251. สรุปผลดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่นิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 (02-203)
 252. สรุปผลดำเนินโครงการศึกษาดูงานและตามรอยวัฒนธรรมไทยของนิสิตภาควิชาภาษาอังกฤษ (02-208)
 253. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ
 254. นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษชนะการแข่งขัน English Public Speaking ระดับอุดมศึกษา

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ นางสาวจิรัชยา เปริญกุล โทรฯ 055-96-2048

เว็บไซต์หน่วยงาน

http://www.human.nu.ac.th/english/สารบัญเว็บไซต์