คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา

วิสัยทัศน์

         คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนาเป็นแนวทางในการนำมาซึ่งความเข้าใจประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างลึกซึ้ง


ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวรรณคดีและคติชนวิทยา มีศักยภาพทางการวิจัย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวรรณคดีและคติชนคดีอันเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชนชาติต่างๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 3. รวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านวรรณคดีและคติชนวิทยาเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. มีงานวิจัยด้านวรรณคดีและคติชนวิทยาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นที่การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและคติชน ไม่ว่าจะเป็นระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชาติ ระดับอาเซียน หรือระดับนานาชาติ
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

วางรากฐานอันมั่นคงในอันที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านวรรณคดี และคติชนวิทยา สร้างศูนย์ข้อมูลคติชนคดีเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ประชาชนทุกระดับ

ปรัชญา

วรรณคดีและคติชนวิทยานำมาซึ่งความตระหนักในความเป็นสมภาพของปรากฏการณ์ทางสังคมและมนุษยชาติ เอื้อให้แลเห็นสารสาระและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพชีพ อันจะเป็นบ่อเกิดของความรักและความเข้าใจกันของมวลมนุษย์

คณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา

1. หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (ดร.บารนี บุญทรง)ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสงกรรมการ
4. ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศกรรมการ
5. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดกรรมการและเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. 17 พ.ย.61 สรุปผลกิจกรรมสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
 2. อนุมัติกิจกรรมสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา ครั้งที่ 1 17 พ.ย.61
 3. 20 ต.ค.61 อบรมสัญญาณกลองเพล : การสืบทอดและคุณค่าทางจริยธรรมในวิถีชุมชนอีสาน
 4. 25 ส.ค.61 สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
 5. 11 ส.ค.61 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมกลองเพล"
 6. 5-2561 (10 พ.ค.) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 7. วาระพิเศษ 1-2561 (18 มิ.ย.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 8. 25 ส.ค.61 อนุมัติดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต
 9. 11 ส.ค.61 อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกองเพล
 10. 5 ก.ค.61 อนุม้ติโครงการพัฒนาบุคลากร
 11. 4-2561 (29 มี.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 12. วาระพิเศษ 1-2561 26 เม.ย.61 รายงานการประชุม
 13. 2-2561 15 มี.ค.61 รายงานการประชุม
 14. สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา 21 เม.ย.61
 15. 3-2561 (22 ก.พ.61. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 16. 21 เม.ย.61 อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา
 17. 2-2561 (25 ม.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 18. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 2 มี.ค.61
 19. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 2 มี.ค.61
 20. 1-2561 (25 ม.ค.61) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 11 (2560) 2 พ.ย.60
 22. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 10 (2560) 28 ก.ย.60
 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 9 (2560) 24 ส.ค.60
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 7 (2560) 13 ก.ค.60
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 8 (2560) 24 ส.ค.60
 26. สรุปผลโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
 27. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 2 10 ก.ย.60
 28. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 6-60
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร วาระพิเศษ ครั้งที่ 1-60
 30. อนุมัติดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 2 (7 ก.ย.60)
 31. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 5-60
 32. อนุมัติโครงการศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 19 ส.ค.60
 33. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 2 (27 พ.ค.60)
 34. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
 35. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 4-60
 36. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 2-60
 37. อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (27 พ.ค.60)
 38. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 3-60
 39. สรุปผลโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 6 มี.ค.60
 40. อนุมัติโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค.59)
 41. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 9-59
 42. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 1-60
 43. อนุมัติโครงการเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา 6 มี.ค.60
 44. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.60
 45. อนุมัติโครงการสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ย.59-ม.ค.60
 46. สรุปผลโครงการสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 47. อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.60
 48. ผลงานตีพิมพ์ น.ส.สุวรรณี ทองรอด
 49. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 2 ส.ค.59 และวาระพิเศษ 12 ก.ย.59
 50. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
 51. โครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ครั้งที่ 1 (8 ต.ค.59)
 52. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 6 (2559) 29 มิ.ย.59
 53. อนุมัติดำเนินโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา 27 ก.พ.59
 54. สรุปผลโครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา (27 ก.พ.59)
 55. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 5 (2559)
 56. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 4 (2559)
 57. สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต ผูู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 58. สรุปผลโครงการสร้างเสริมประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา 13-15 พ.ค.59
 59. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 3 (2559)
 60. อนุมัติโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคติชนวิทยา (13-15 พ.ค.59)
 61. อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต /ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (พ.ค.59)
 62. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 2 (2559) 3 มีนาคม 2559
 63. สรุปผลโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา (4 มี.ค.59)
 64. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา และการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปร ครั้งที่ 1 (2559)
 65. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา ครั้งที่ 5 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 8 (2558)
 66. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี 17-18 ม.ค.59
 67. อนุมัติโครงการเสริมสร้างการประกอบอาชีพส่งเสริมการได้รับการจ้างงาน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านคติชนวิทยา (4 มี.ค.59)
 68. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชา ครั้งที่ 4 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา ครั้งที่ 7 (2558)
 69. อนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
 70. ายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 (2558)
 71. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ครั้งที่ 3/2558 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา ครั้งที่ 6/2558
 72. อนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพแก่คณาจารย์ 9 พ.ย.58
 73. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3 2558
 74. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4 2558
 75. คำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2556
 76. รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1 2558
 77. สรุปผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน (16 พ.ค.58)
 78. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 2558
 79. อนุมัติโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการได้รับการจ้างงาน
 80. สรุปผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 81. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
 82. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2558
 83. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (17-18 ม.ค.58)
 84. อนุมัติโครงการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 85. รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2557
 86. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 7/2557
 87. สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (6 พ.ย.57)
 88. สรุปผลโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากร กิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ (14 พ.ย.57)
 89. สรุปผลโครงการฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา (22 พ.ย.57)
 90. อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี (17-18 ม.ค.58)
 91. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 6/2557
 92. อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (6 พ.ย.57)
 93. อนุมัติโครงการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรกิจกรรมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพแก่คณาจารย์ ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (15 พ.ย.57)
 94. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 /2557
 95. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4/2557
 96. สรุปผลโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย โครงการแนวทางการขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 97. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา (เพิ่มเติม)
 98. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2557
 99. อนุมัติโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย "โครงการแนวทางการขอใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"
 100. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2/2557
 101. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2557
 102. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 (พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 103. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 7/2556
 104. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1
 105. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 6/2556
 106. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต(พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา) ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 2
 107. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 4/ 2556
 108. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 5 /2556
 109. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2556
 110. สรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 111. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2 /2556
 112. สรุปประเด็นความรู้จากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 113. อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา 23-24 พ.ค.56
 114. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1 2556
 115. สรุปผลโครงการจัดการความรู้เพื้อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 116. สรุปประเด็นความรู้จากโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอตำแหน่างทางวิชาการ
 117. อนุมัติโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 118. สรุปผลโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 119. สรุปผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
 120. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 3/2555
 121. อนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธี
 122. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 2/2555
 123. อนุมัติโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการขอตำแหน่างทางวิชาการภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 124. อนุมัติโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
 125. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา ครั้งที่ 1/2555
 126. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 127. สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.อรนุช ชื่นจันทร์เกิด โทร. 0-5596-2049

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th