คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาศาสตร์

วิสัยทัศน์

      ภาควิชาภาษาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมวัฒนธรรม และเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ มีศักยภาพทางการวิจัย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางภาษาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนภูมิภาคอาเซียน
 4. ทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนและการวิจัยทางภาษาศาสตร์

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพทางการวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. มีงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์หรือผลงานวิจัยไปให้ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนต่างภาษาและวัฒนธรรม

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

วางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ปรัชญา

ภาษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติของภาษา ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์

1. หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์)ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์กรรมการ
4. ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์กรรมการ
5. นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่8/2561
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่9/2561
 3. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอาเซียนกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม ครั้งที่4
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
 5. สรุปผลการดำเนินโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่5/2561
 7. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่6/2561
 8. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่4/2561
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
 10. สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่2
 11. สรุปผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัย
 12. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาอาเซียนกิจกรรมอบรมภาษาเวียดนาม ครั้งที่1
 13. สรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี กิจกรรมครั้งที่ 2
 14. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้ง1/2561
 15. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่12/2560
 16. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่11/2560
 17. สรุปผลดำเนินโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอก
 18. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
 19. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่10/2560
 20. สรุปผลดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต กิจกรรมครั้งที่1
 21. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
 22. นโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา2560
 23. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2
 24. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
 25. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่7/2560
 26. สรุปผลดำเนินโครงการประเมินหลักสูตร
 27. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
 28. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
 29. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่6/2560
 30. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่5/2560
 31. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่4/2560
 32. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่3/2560
 33. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
 34. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่1/2560
 35. สรุปผลโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยวิทยากรภายนอกครั้งที่2
 36. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่12/2559
 37. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่11/2559
 38. สรุปผลโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาศาสตร์โดยเชิญวิทยากรภายนอกครั้งที่ 1
 39. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่10/2559
 40. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่9/2559
 41. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่8/2559
 42. สรุปผลโครงการบริการวิชาการ
 43. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ครั้งที่7/2559
 44. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
 45. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
 46. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
 47. สรุปผลดำเนินิโครงการประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 48. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่2 และ3/2559
 49. สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
 50. สรูปโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 51. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
 52. ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 53. ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
 54. ขออนุมัติดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 55. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558
 56. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
 57. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
 58. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558
 59. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558
 60. โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวติ กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่อาเซียน กิจกรรมออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
 61. โครงการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 62. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3 2557
 63. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 64. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต (26 ก.พ.58)
 65. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษระบัณฑิตที่พึงประสงค์ (4 ก.ย.57)
 66. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกาารประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาค))
 67. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์ (พ.ศ.2555-2559) (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาควิชา)
 68. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์ (ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์ หัวหน้าภาค)
 69. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4 ก.ย.57
 70. อนุมัติโครงการข่าวสารภาควิชาภาษาศาสตร์ (15-19 ก.ย.57)
 71. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
 72. สรุปผลโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
 73. สรุปผลโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์)5 มิ.ย.57
 74. รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2556
 75. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (ออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 26-28 พ.ค.57
 76. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
 77. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
 78. อนุมัติโครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปี 2556
 79. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปี 2556
 80. อนุมัติโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
 81. รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2556
 82. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต (ออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น)
 83. อนุมัติโครงการบริการวิชาการ (บริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์)
 84. แบบสำรวจความต้องการของหน่วยงาน (บริการวิชาการ)
 85. สรุปผลโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิตครั้งที่ 1 (พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF)
 86. อนุมัติโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 (พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF)
 87. สรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 88. สรุปผลโครงการประเมินหลักสูตรและสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 89. แผนกลยุทธ์ภาษาศาสตร์ ฉบับปี 2555-2559
 90. อนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการภาควิชาภาษาศาสตร์ 23-24 พ.ค.56
 91. สรุปผลโครงการออกค่ายเก็บข้อมูลธำรงภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 92. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาศาสตร์
 93. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาควิชาภาษาศาสตร์
 94. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาศาสตร์
 95. สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตคามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 2
 96. สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานนิสิต
 97. สรุปผลโครงการพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.อรนุช ชื่นจันทร์เกิด โทร. 0-5596-2049

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th