คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาตะวันออก

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาตะวันออกมุ่งเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างสังคมทรงคุณธรรม ภูมิปัญญาและเป็นหน่วยงานสานสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดูประวัติ
อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม และภูมิปัญญา
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาษาและวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. ให้บริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 4. ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคเอเชีย
 5. เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาการระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. มีบัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรม และภูมิปัญญา
 3. มีงานศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
 4. มีการบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย และภูมิภาคเอเชีย
 6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

ภาควิชาภาษาตะวันออกมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา
3. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ประธานกรรมการ
4. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก กรรมการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก กรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ กรรมการ
9. Asst. Prof. Taiitsu Oba กรรมการ
10. Miss Thi Hang Truong กรรมการ
11. อาจารย์จุฑามาศ บุญชู กรรมการ
12. ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช กรรมการ
13. นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต กรรมการและเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

 1. สรุปผลดำเนินโครงการค้นคนชายแดน 2557
 2. สรุปผลโครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3. สรุปผลโครงการสามัคคีรวมพลัง 2557
 4. สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิต
 5. สรุปโครงการสัมนานิสิตฝึกงาน
 6. แผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2555-2559(ฉบับปรับปรุง)57
 7. สรุปผลการดำเนินโครงการค้นคนชายแดน ปี 2556
 8. สรุปผลการดำเนินโครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 9. สรุปผลการดำเนินโครงการเรียนรู้ภาษาและโครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน(พม่าศึกษา)
 10. สรุปผลการดำเนินโครงการเรียนรู้ท้องถิ่น 2556
 11. สรุปผลการดำเนินโครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัยบุคลกรภาควิชาภาษาตะวันออก

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. แบบรายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
 2. แบบรายงานค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (ภาษาอังกฤษ)
 3. สรุปผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิตทุกระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 4. สรุปผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาษาเกาหลี)
 5. สรุปผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. สรุปผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ภาษาจีน)
 7. สรุปผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (พม่าศึกษา)
 8. สรุปผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนิสิตทุกระดับ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 1.2557
 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 2.2557
 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 3.2557
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 4.2557
 13. รายงานการประชุมบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 1.2557
 14. รายงานการประชุมบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 2.2557
 15. รายงานการประชุมผู้บริหารภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 1.2557
 16. รายงานการประชุมผู้บริหารภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 2.2557
 17. รายงานการประชุมผู้บริหารภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 3.2557
 18. รายงานการประชุมประกันคุณภาพภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที 1.2557
 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 2/2556
 20. เอกสารรวบรวมความรู้ที่ได้จากโครงการ KM เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 1/2556
 22. แผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2555-2559(ฉบับปรับปรุง)
 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 10/2555
 24. รายงานการประชุมบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
 26. โครงการเรียนรู้ท้องถิ่น
 27. รายงานการประชุมบุคลากรภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
 28. รายงานการประชุมผู้บริหารภาควิชาภาษาตะวันออก 1/2555
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 1/2555
 30. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 2/2555
 31. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 3/2555
 32. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 4/2555
 33. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 5/2555
 34. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 6/2555
 35. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 7/2555
 36. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 8/2555
 37. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก ครั้งที่ 9/2555

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.มณีนุช ประกรรษวัต โทร. 0-5596-2500

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์