คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาตะวันตก

วิสัยทัศน์

          ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาตะวันตกอื่นๆ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ดูประวัติ
นางสาวศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาในการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาตะวันตก
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งการสอนภาษาฝรั่งเศส
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 4. อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาตะวันตก
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

เป้าประสงค์

 1. มีบัณฑิตด้านภาษาฝรั่งเศส และภาษาตะวันตกอื่นๆในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะทั้งภาษาต่างประเทศภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ
 3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ
 6. มีฐานข้อมูลบุคคลากรและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาตะวันตก
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมเพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน

ภาควิชาภาษาตะวันตกมุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและภาษาตะวันตกอื่นๆ เน้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเอง และสานสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัฒนธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีจริยธรรม รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล

ปรัชญา

เชี่ยวชาญภาษา ศึกษาวัฒนธรรม นำสู่โลกไร้พรมแดน

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก

1. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก(นางสาวศรีสุดา พุ่มชม)ประธานกรรมการ
2. ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์กรรมการ
3. ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ กรรมการ
4. ดร.วรัญญา มอโทกรรมการ
5. นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์กรรมการ
6. นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

 1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส
 2. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่5/2561
 3. สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรภาควิชาภาษาตะวันตก
 5. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561
 6. คำสั่งแต่งตั้งอาจาย์พี่เลี้ยงอาจาย์ใหม่
 7. คำสั่งแต่งตั้งอาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561
 8. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่12/2560
 9. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่4/2561
 10. สรุปผลการดำเนินโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยาการภายนอก กิจกรรมครั้งที่2
 11. สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา กิจกรรมหลังฝึกสหกิจศึกษา
 12. สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
 13. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่3/2561
 14. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
 15. สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
 16. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่13/2560
 17. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่2/2561
 18. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่1/2561
 19. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่11/2560
 20. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่10/2560
 21. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อม
 22. สรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
 23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
 24. สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
 25. สรุปผลการดำเนินโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งที่ 1
 26. สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา (กิจกรรมก่อนฝึกสหกิจศึกษา)
 27. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 28. สรุปผลการดำเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์
 29. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยุวมัคคุเทศก์
 30. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่9/2560
 31. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส
 32. สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 33. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่8/2560
 34. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่2/2560
 35. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่4/2560
 36. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่3/2560
 37. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่1/2560
 38. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่6/2559
 39. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่7/2559
 40. สรุปผลดำเนินโครงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นวิทยากร
 41. สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
 42. สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
 43. สรุปผลการดำเนินโครงการสอนซ่อมเสริมภาษาฝรั่งเศส
 44. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่7/2560
 45. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่6/2560
 46. สรุปผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (DELF)
 47. สรุปผลโครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส/ภาษาสเปน (ภาษาฝรั่งเศส)
 48. สรุปผลโครงการภาษาฝรั่งเศสกับการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ
 49. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา กิจกรรมหลังฝึกสหกิจศึกษา
 50. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่5/2560
 51. คำสั่งอาจารย์แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
 52. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่8/2559
 53. สรุปผลโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
 54. คำสั่งนิเทศก์สหกิจศึกษาปี59
 55. สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
 56. สรุปผลโครงการสัมมนาก่อน-หลังสหกิจศึกษา กิจกรรมก่อนฝึกสหกิจศึกษา
 57. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่1/2559
 58. สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ กิจกรรมทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
 59. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
 60. คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศบ.ภาษาฝรั่งเศส
 61. สรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต โดยเชิญวิทยากรภายนอก ครั้งที่ 2
 62. สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
 63. สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่3กิจกรรม 2
 64. สรุปผลโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่3กิจกรรม 1
 65. รายงานการเข้าร่วมค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยฮานอย
 66. สรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาศิษย์เก่า
 67. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันตกครั้งที่2/2559
 68. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันตกครั้งที่4/2559
 69. สรุปการประเมินการฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ประจำปีการศึกษา2558
 70. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาตะวันตกครั้งที่3/2559
 71. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
 72. สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558
 73. สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
 74. สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558
 75. แจ้งผลการดำเนินโครงการพัฒนาประเมินผลการจัดการเรียนการสินและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่1
 76. รายงานการประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ชาวต่างชาติใหม่ คณะมนุษยศาสตร์
 77. ส่งขั้นตอนการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ กรณีรับใหม่ หรือทดแทน กรอบอัตราเดิม คณะมนุษยศาสตร์
 78. เสนอกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
 79. ขออนุมัติโครงการและส่งสรุปโครงการแสดงละครภาษาฝรั่งเศส
 80. ขออนุมัติและสรุปโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน กิจกรรมหลังฝึกงาน
 81. ขออนุมัติและสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต กิจกรรม วันประชาคมภาษาฝรั่งเศส
 82. ขออนุมัติและสรุปโครงการสอนซ่อมเสริม
 83. สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต โดยเชิญวิทยากรภายนอก ครั้งที่ 1
 84. สรุปโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่2
 85. ขออนุมัติดำเนินโครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร
 86. ขออนุมัติดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพครั้งที่1
 87. ขออนุมัติดำเนินโครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน(กิจกรรมก่อนฝึกงาน)
 88. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2558
 89. สรุงผลโครงการสนับสนุนนิสติไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการหรือทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่1
 90. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2558
 91. โครงการสัมมนาก่อน-หลังฝึกงาน (กิจกรรมก่อนฝึกงาน)
 92. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2558
 93. รายงงานการประชุมภาคภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2558
 94. รายงงานการประชุมภาคภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2558
 95. โครงการศึกษาดูงานบุคลากรปี58
 96. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
 97. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
 98. รายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส)วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2558
 99. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2558
 100. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2558
 101. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2558
 102. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2558
 103. สรุปผลการประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการของนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 104. สรุปผลดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 (สัมมนานิสิตหลังฝึกงาน)
 105. สรุปผลดำเนินโครงการบริการวิชาการ
 106. สรุปผลดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านวิชาการ ด้านนันทนาการและด้านทักษะชีวิต
 107. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2557
 108. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2557
 109. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 9/2557
 110. การอนุมัติให้นิสิตเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ เมือง Besancon ประเทศฝรั่งเศส (นส.วชิราพร ไตรพัฒน์)
 111. รายงานนิสิตเดินทางไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ เมือง Besancon ประเทศฝรั่งเศส
 112. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2557
 113. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2557
 114. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก
 115. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2557
 116. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2557
 117. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2557
 118. สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ (KM)
 119. สรุปผลการดำเนินโครงการนำนิสิตไปแข่งขันฯ ครั้งที่ 2
 120. สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
 121. สรุปผลการดำเนินโครงการประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร
 122. สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมด้านวิชาการและทักษะชีวิต
 123. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2557
 124. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2557
 125. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2557
 126. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2557
 127. สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 2
 128. สรุปผลการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน
 129. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 9/2556
 130. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2557
 131. สรุปผลการประเมินการฝึกงานจากสถานประกอบการของนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 132. ผลการนำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันวิชาการภาษาฝรั่งเศส
 133. สรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ ครั้งที่ 2
 134. สรุปผลการดำเนินโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
 135. แจ้งผลการนำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขั้นวิชาการภาษาฝรั่งเศส
 136. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2556
 137. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2556
 138. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2556
 139. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ วันที่ 29 ตุลาคม 2556
 140. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2556
 141. รายงานการไปเข้าร่วมงานค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ของนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก
 142. รายงานโครงการคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกศึกษาดูงาน
 143. สรุปผลโคงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ (ครั้งที่ 1)
 144. สรุปผลการดำเนินโครงการ KM เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
 145. สรุปผลการดำเนินโครงการปูพื้นซ่อมเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสแก่นิสิต
 146. สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน (รุ่นรหัส 53)
 147. สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่สังคม เรื่อง การสร้างแบบทดสอบการวัดผลภาษาฝรั่งเศส
 148. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2556
 149. สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบ DELF
 150. สรุปผลการดำเนินโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
 151. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2556
 152. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก วาระพิเศษ พิจารณา มคอ.3
 153. สรุปผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
 154. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2556
 155. แผนกลยุทธ์ภาควิชาภาษาตะวันตก พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง)
 156. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2556
 157. สรุปผลการดำเนินโครงการจัดบอร์ดภาษาฝรั่งเศส
 158. สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงาน
 159. รายชื่อผูัเข้าร่วมการต้อนรับผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำนังานประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสระดับมหาวิทยาลัย (AUF)
 160. สรุปผลการสำรวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559
 161. ใบประกาศนิสิตจากการแข่งขันวิชาการเนื่องในวันประชาคมโลก
 162. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 163. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 8/2555
 164. รายงานผลการนำนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันและสรุปผลการดำเนินโครงการนำนิสิตไปแข่งขันวิชาการเนื่องในวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 165. สรุปผลการดำเนินโครงการนำนิสิตแข่งขันวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
 166. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง Brest ประเทศฝรั่งเศส
 167. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (เพิ่มเติม) คณะมนุษยศาสตร์
 168. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตร
 169. ระเบียบคณะมนุษยศาสตร์ ว่าด้วย ชมรมวิชาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2555
 170. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร
 171. แบบฟอร์มประเมินการสอนอาจารย์โดยนิสิต
 172. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 7/2555
 173. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 5/2555
 174. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 6/2555
 175. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2555
 176. แผนการสอนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
 177. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2554
 178. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 1/2555
 179. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 2/2555
 180. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 3/2555
 181. รายงานการประชุมภาควิชาภาษาตะวันตก ครั้งที่ 4/2555
 182. รายงานการไปเข้าร่วมงานค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 183. ผลประเมินโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ
 184. โครงการวารสารฝรั่งเศสออนไลน์
 185. โครงการอบรมหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาเทคนิคการสอน การสรุปข้อความและการทำรายงานเป็นภาฝรั่งเศส
 186. รายงานสรุปผลดำเนินโครงการเทศกาลดนตรีภาษาฝรั่งเศส
 187. โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์
 188. โครงการนำนิสิตไปแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 189. รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน
 190. โครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์การสอนอ่าน

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร 055 96-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นางสุภาภรณ์ แสงอบ โทร. 055 96-2051

เว็บไซต์หน่วยงาน

Facebook ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสารบัญเว็บไซต์