คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะขั้นสูงในการวิจัยและแก้ปัญหาภาษาไทยในด้านภาษา วรรณคดี คติชน และวรรณกรรมท้องถิ่นอย่างมีคุณธรรมในวิชาชีพ.


จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย อย่างมีศักยภาพทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนและวรรณกรรมท้องถิ่นอันเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • การสร้างพจนานุกรม
  • ทฤษฎีไวยาการณ์สมัยใหม่
  • ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์
  • การศึกษาบทอ่านทางวรรณกรรมท้องถิ่น
  • คติชนเปรียบเทียบ


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • เมื่อผู้ศึกษาหลักสูตรนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนและการวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี คติชนและวรรณกรรมท้องถิ่นนาถาบันอุดมศึกษา


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th