คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)
สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีอุดมการณ์มุ่งที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รอบรู้ในภาษาและภาษาศาสตร์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.


จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา
  • สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์
  • สัมมนาภาษาศาสตร์สังคมและการวางแผนภาษา
  • สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
  • สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สัมมนาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ผู้ศึกษาหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนและการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ในสถานอุดมศึกษา


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th