คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คติชนวิทยา)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คติชนวิทยา)
ศศ.ด. (คติชนวิทยา)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจทางคติชนวิทยาอย่างลุ่มลึก
 • มีทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางคติชนวิทยา
 • เป็นผู้นำทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ทางคติชนวิทยา
 • เป็นนักคติชนวิทยาผู้มีจริยธรรม


จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา อย่างมีศักยภาพทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาคติชนวิทยา


รายวิชาที่น่าสนใจ

 • ทฤษฎีคติชนวิทยา
 • การอ่านเอกสารและงานวิจัยทางคติชนวิทยา
 • หัวข้อพิเศษทางคติชนวิทยา
 • คติชนวิทยาเปรียบเทียบ
 • คติชนวิทยากับโลกทัศน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • คติชนวิทยาสมัยใหม่
 • คติชนวิทยากับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 • คติชนวิทยาสัมพันธ์


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • เมื่อผู้ศึกษาหลักสูตรนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามรถในการสอนและการวิจัยทางด้านคติชนวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th