คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษา วรรณคดีและคติชนและมีทักษะในการวิจัย มีความซาบซึ้งจรรโลงเอกลักษณ์ของชาติ สามารถนำความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม.


จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ ความสามารถด้านองค์ความรู้และองค์วิจัยด้านภาษา วรรณคดีและคติชนไปประยุกต์ใช้ในสังคมและศาสตร์แขนงอื่น ๆ


รายวิชาที่น่าสนใจ

 • ทฤษฎีวรรณคดี
 • ปัญหาการใช้ภาษาไทย
 • ภาษาในสังคมไทย
 • การศึกษาและค้นคว้าทางวรรณกรรม
 • ทฤษฎีคติชนวิทยา
 • การวิจัยทางคติชนวิทยา


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ครู อาจารย์
 • นักวิจัย
 • สื่อสารมวลชน
 • เลขานุการ
 • บรรณาธิกร
 • ผู้ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
 • นักเขียน


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th