คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีอุดมการณ์มุ่งที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รอบรู้ในภาษาและภาษาศาสตร์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมและอนุรักษ์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.


จุดเด่นของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ และการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • วัจนปฏิบัติศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  • ทฤษฎีภาษาศาสตร์
  • วจนะวิเคราะห์
  • ภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ครู อาจารย์สอนภาษา
  • นักวิจัย
  • สื่อสารมวลชน
  • นักบำบัดทางการพูด
  • เลขานุการ ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th