คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คติชนวิทยา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คติชนวิทยา)
ศศ.ม. (คติชนวิทยา)
คติชนวิทยาเปิดขอบฟ้าใหม่ให้กับผู้เสาะแสวงซึ่งความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่บอกเล่า กับวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่แม้ดูเล็กน้อย แต่ทั้งหมดนั้นย่อมสัมพันธ์กับองค์รวมของสังคมใหญ่ ประชาชาติ และโลก ที่สำคัญคือ สะท้อนสัจธรรมแห่งความเป็นมนุษย์.


จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีความรอบรู้และความเข้าใจทางคติชนวิทยา
 • มีทักษะในการวิจัยทางคติชนวิทยา
 • มีความซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมของกลุ่มชน และมีความรักความเข้าใจในมนุษยชาติ
 • สามารถนำความรู้จากการศึกษาคติชนวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายวิชาที่น่าสนใจ

 • คติชนวิทยาพื้นฐาน
 • พัฒนาการของคติชนวิทยา
 • คติชนวิทยากับปรัชญาแห่งการเรียนรู้
 • การจัดการความรู้และงานภาคสนาม
 • เทพปกรณัมและตำนานปรัมปรา
 • เทพนิยายกริมม์
 • ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
 • อียิปต์วิทยากับคติชนวิทยา
 • ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ครู อาจารย์สอนด้านคติชนวิทยา
 • นักวิจัย
 • ศึกษาต่อในด้านคติชนวิทยา


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th