คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีดนตรีสากล สามารค้นคว้าและวิจัยศาสตร์ของดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดนตรีสากล สามารถประยุกต์ และพัฒนาสร้างสรรค์งานได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีเหตุผลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม.


จุดเด่นของหลักสูตร

มีจุดเด่นในเรื่องของทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกและการรวมวง ทำให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรีเอก อีกทั้งยังสามารถบรรเลงรวมวงได้หลากหลายรูปแบบ


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • สวนศาสตร์ดนตรีสากล
  • การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
  • การประพันธ์เพลงยอดนิยม
  • หลักการจัดการงานดนตรี


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ครู-อาจารย์สอนวิชาดนตรีสากล
  • ผู้ผลิตผลงานเพลงในบริษัทค่ายเพลงต่าง ๆ
  • นักประพันธ์เพลงแนวคลาสสิคและสมัยนิยม
  • นักดนตรีสากลอาชีพ ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th