คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางภาษาอย่างลุ่มลึกมีความซาบซึ้งและจรรโลงเอกลักษณ์ของชาติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม.


จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นนำความรู้ทางทักษะภาษา วรรณคดี ไปใช้เพื่อการสื่อสาร และการอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายวิชาที่น่าสนใจ

 • ภาษาเพื่องานบรรณาธิกร
 • การอ่านเชิงวิจารณ์
 • การเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การวิจัยทางภาษาไทย
 • การเป็นผู้ประกาศ
 • การเขียนหนังสือแปล
 • วรรณคดีไทยกับการท่องเที่ยว


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
 • นักวิจารณ์, นักเขียน
 • นักข่าว, นักประชาสัมพันธ์, ผู้ประกาศ
 • บรรณาธิกร
 • เลขานุการ ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th