คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการปฏิบัติและวิชาการดนตรีไทย เพื่อนำไปสู่การศึกษาและวิจัยดนตรีในระดับสูง ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม-ไทย รวมทั้งสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน.


จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติดนตรีไทย และการวิจัยดนตรี โดยเน้นศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติดนตรีไทย
  • มานุษยวิทยาการดนตรีภาคเหนือตอนล่าง


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • อาจารย์สอนดนตรีไทย
  • นักวิชาการดนตรี
  • ศิลปิน
  • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรี ในแขนงวิชาต่าง ๆ เช่น ดนตรีวิทยา ดนตรีศึกษา ดนตรีไทยปฏิบัติ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th