คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)
ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางนาฏศิลป์ขั้นสูง มีทักษะด้านการแสดงละคร การเขียนบท การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ การวิจัย การวิจารณ์ และการประกอบอาชีพ อีกทั้งสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏศิลป์กับศาสตร์แขนงอื่น อันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง วงวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ.


จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เน้นการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ โดยในแนวลึกประกอบด้วยรายวิชาทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย 7 รายวิชา พร้อมรายวิชาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ การวิจัย การเขียนบท และในแนวนอนประกอบด้วยรายวิชาที่หลากหลาย เช่น ด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ต่างชาติ ด้านการออกแบบ อันจะเสริมให้ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ


รายวิชาที่น่าสนใจ

 • การออกแบบทางนาฏศิลป์
 • ทักษะนาฏศิลป์ไทย
 • นาฏศิลป์ประจำชาติต่าง ๆ
 • อาศรมทางนาฏศิลป์ไทย
 • นาฏศิลป์ร่วมสมัย
 • การเขียนบท
 • จลนศิลป์
 • หลักการบริหารงานทางศิลปะการแสดง


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในสายนาฏศิลป์โดยตรงและสายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อาจารย์สอนวิชาทางด้านศิลปะการแสดง
 • ผู้ประดิษฐ์และสร้างงานทางด้านศิลปะการแสดง
 • นักแสดง ศิลปิน นางแบบ
 • ผู้ทำงานเบื้องหลังงานต่าง ๆ เช่น ผู้กำกับ ฝ่ายแต่งหน้าแต่งตัว ออกแบบฉาก ออกแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th