คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พม่าศึกษา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พม่าศึกษา)
ศศ.บ. (พม่าศึกษา)
สาขาวิชาพม่าศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่าอย่างลึกซึ้ง และมีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างสืบเนื่อง.


จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหสาขา โดยให้ความสำคัญทั้งด้านทักษะภาษาและเนื้อหาความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม อีกทั้งมีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาโท) ให้นิสิตเลือกเรียนตามความสนใจ


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • รายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
    รายวิชาทักษะด้านภาษาพม่าครอบคลุมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการแปล อีกทั้งมีรายวิชาเสริมทักษะภาษาในด้านวรรณคดี ธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ์ การท่องเที่ยว และภาษาศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้านสังคมวัฒนธรรมพม่านั้นมีรายวิชาต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี ความเชื่อ ชาติพันธุ์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วิเทศคดี คติชน สื่อสารมวลชน และการพัฒนาประเทศ
  • รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาโท)
    กลุ่มวิชาภาษาจีน , กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น , กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี , กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ , กลุ่มวิชาภาษาไทย , กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ศึกษาต่อด้านวิเทศคดี มนุษยศาสตร์ และภาษาศาสตร์
  • ประกอบอาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเศรษฐกิจชายแดน/ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ธุรกิจการค้า การลงทุน แรงงาน สื่อมวลชน การท่องเที่ยว และครู


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th