คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
- วิชาภาษาเกาหลี มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ


รายวิชาที่น่าสนใจ

 • การแปลภาษาเกาหลี
 • การล่ามภาษาเกาหลี
 • เกาหลีในปัจจุบัน
 • สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
 • ภาษาเกาหลีสำหรับการท่องเที่ยว
 • ภาษาเกาหลีสำหรับธุรกิจและงานเลขานุการ
 • นวนิยาย เรื่องสั้น และภาพยนตร์เกาหลี


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและเกาหลี
 • นักแปลหนังสือ หรือล่าม
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปลหนังสือ หรือล่าม
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th