คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลได้.


จุดเด่นของหลักสูตร

ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จากทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยตรง นอกจากนั้นยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ไปศึกษาทั้งภาษาและวัฒนธรรมใน ประเทศญี่ปุ่นได้


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
  • การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • การศึกษาต่อ ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ล่ามแปลภาษา ทั้งในบริษัทเอกชน หรือตามหน่วยงานต่าง ๆ
  • เลขานุการ
  • นักแปลงานต่าง ๆ
  • ครูสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th