คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม.


จุดเด่นของหลักสูตร

สร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งเน้นทักษะความชำนาญทางภาษาฝรั่งเศสคู่กับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการประกอบอาชีพ


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1,2
  • วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
  • วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเลขานุการ
  • วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
  • วิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสโดยตรง ซึ่งมีเปิดสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา การแปลภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีฝรั่งเศส และการสอนภาษาฝรั่งเศส
  • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในตำแหน่งที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อในการสื่อสาร เช่น สถานทูต ประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล นักวิจัย วิเทศสัมพันธ์ โรงแรม เลขานุการ บริษัทนำเที่ยว พนักงานบริการของสายการบิน ครูสอนภาษาฝรั่งเศสตามโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th