คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


จุดเด่นของหลักสูตร

มีรายวิชาให้นิสิตเลือกอย่างหลากหลายจากหลายกลุ่มวิชา เช่น กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และกลุ่มวิชาวรรณคดี


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • การแปลเบื้องต้น
  • ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว
  • วรรณกรรมภาษาอังกฤษนานาชาติ


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ครู/อาจารย์ภาษาอังกฤษ
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • ล่าม/นักแปล
  • พนักงานโรงแรม/รีสอร์ท/สปา
  • มัคคุเทศก์
  • พนักงานด้านการจัดประชุม/สัมนา


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th