คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
สาขาวิชาภาษาจีนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีน รู้และเข้าใจขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมและประเทศชาติ และศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป.


จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมีเนื้อหาที่เน้นทักษะการใช้ภาษาจีนในวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาด และเน้นให้มีความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจีนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอีกด้วย นอกจากนี้หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นการเพิ่มพูนคุณวุฒิทางด้านภาษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ


รายวิชาที่น่าสนใจ

  • นอกจากรายวิชาในหมวดภาจีนที่ปรากฏในหลักสูตรแล้ว นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน ภาษาอื่น ๆ ได้แก่ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาพม่า พม่าศึกษา ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา ได้ตามความสนใจเพื่อนิสิตจะได้มีความรู้ทางภาษา หลากหลายมากยิ่งขึ้น


การศึกษาต่อ/แนวทางการประกอบอาชีพ

  • อาจารย์สอนภาษาจีน
  • นักแปล
  • ล่าม
  • มัคคุเทศก์
  • แอร์โฮสเตส
  • ทำงานในองค์กรหรือบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ


รายละเอียดหลักสูตรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th