คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรการศึกษา

ระบบการศึกษา

โครงการจัดการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ประจำการ

เป็นระบบที่เรียน 1 ภาคการศึกษา เปิดสอนในภาคฤดูร้อน สำหรับครูอาจารย์ประจำการ ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4 ปี เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์

ภาคปกติ

เป็นระบบที่เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน

ภาคพิเศษ

เป็นระบบที่เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เปิดสอนใน 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์เวลา 08.00 – 17.00 น. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4 ปี
  • ระดับปริญญาโท เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์สารบัญเว็บไซต?/div>
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่คณะ
แผนผังอาคารคณะ
ประมวลภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม

บุคลาก?/b>

ระเบียบการบริหารงานบุคค?/A>
ข้อมูลบุคลาก?/A>
ค้นหาตารางสอนอาจารย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใ?/A>

ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะ
ปฏิญญาคณะ
นโยบายคุณภาพ
ปรัชญา,ปณิธานและอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์,พันธกิจและเป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ที่ปรึกษาคณะ (ภาคประชาชน)
โครงสร้างคณะ
สัญลักษณ์ประจำคณะ

หลักสูตรการศึกษา

เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
การรับสมัค?ศึกษาต่อ
หลักสูตรปริญญาตร?/A>
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ระบบการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ

เว็บไซต์งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ?/A>
คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงและ
ศิลปวัฒนธรรม

คลังข้อมูลคติช?/A>
ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคา?


สารสนเทศ

สารบรรณออนไลน์
จดหมายเวียนออนไลน?/A>
เอกสารออนไลน์
คำสั่งออนไลน?/A>
จองห้องประชุ?/A>
ฐานข้อมูลวิจัย
วารสารออนไลน?/A>
HumanQA-Online
ข้อมูลบุคลาก?/A>
ติดตามแผนออนไลน์
ระบบการเรียนการสอนออนไลน?/A>
Youtube channel Human
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags wedding dresses wedding dresses wedding dresses online
70-432 70-467 1z0-047 642-437 300-209 70-461 70-466 1Z0-144 LX0-102 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 HP0-P20 220-702 C4040-108 300-208 642-467 HP0-P20 220-702 C4040-108 300-208 642-467 70-412 70-463 70-413 642-457 300-206 100-101 200-101 640-553 640-760 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved. พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ Email : pitakpongm@nu.ac.th