คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรการศึกษา

ระบบการศึกษา

โครงการจัดการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ประจำการ

เป็นระบบที่เรียน 1 ภาคการศึกษา เปิดสอนในภาคฤดูร้อน สำหรับครูอาจารย์ประจำการ ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4 ปี เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์

ภาคปกติ

เป็นระบบที่เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน

ภาคพิเศษ

เป็นระบบที่เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เปิดสอนใน 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์เวลา 08.00 – 17.00 น. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4 ปี
  • ระดับปริญญาโท เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์สารบัญเว็บไซต์
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่คณะ
แผนผังอาคารคณะ
ประมวลภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม

บุคลากร

ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
ค้นหาตารางสอนอาจารย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะ
ปฏิญญาคณะ
นโยบายคุณภาพ
ปรัชญา,ปณิธานและอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์,พันธกิจและเป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ที่ปรึกษาคณะ (ภาคประชาชน)
โครงสร้างคณะ
สัญลักษณ์ประจำคณะ

หลักสูตรการศึกษา

เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
การรับสมัคร-ศึกษาต่อ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ระบบการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ

เว็บไซต์งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงและ
ศิลปวัฒนธรรม

คลังข้อมูลคติชน
ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร


สารสนเทศ

สารบรรณออนไลน์
จดหมายเวียนออนไลน์
เอกสารออนไลน์
คำสั่งออนไลน์
จองห้องประชุม
ฐานข้อมูลวิจัย
วารสารออนไลน์
HumanQA-Online
ข้อมูลบุคลากร
ติดตามแผนออนไลน์
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
Youtube channel Human ?>คณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved. พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ Email : pitakpongm@nu.ac.th

replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags discount guitars discount guitars discount guitars discount guitars