คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรการศึกษา

ระบบการศึกษา

โครงการจัดการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ประจำการ

เป็นระบบที่เรียน 1 ภาคการศึกษา เปิดสอนในภาคฤดูร้อน สำหรับครูอาจารย์ประจำการ ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4 ปี เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์

ภาคปกติ

เป็นระบบที่เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นรายภาคเรียน

ภาคพิเศษ

เป็นระบบที่เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา เปิดสอนใน 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์เวลา 08.00 – 17.00 น. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 4 ปี
  • ระดับปริญญาโท เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี เป็นหลักสูตรที่เรียนรายวิชาแทนวิทยานิพนธ์สารบัญเว็บไซต์
หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนที่คณะ
แผนผังอาคารคณะ
ประมวลภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม

บุคลากร

ระเบียบการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
ค้นหาตารางสอนอาจารย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะ
ปฏิญญาคณะ
นโยบายคุณภาพ
ปรัชญา,ปณิธานและอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์,พันธกิจและเป้าประสงค์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ที่ปรึกษาคณะ (ภาคประชาชน)
โครงสร้างคณะ
สัญลักษณ์ประจำคณะ

หลักสูตรการศึกษา

เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
การรับสมัคร-ศึกษาต่อ
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ระบบการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กิจการนิสิตและศิษย์เก่าฯ

เว็บไซต์งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

คลังข้อมูลด้านทำนุบำรุงและ
ศิลปวัฒนธรรม

คลังข้อมูลคติชน
ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร


สารสนเทศ

สารบรรณออนไลน์
จดหมายเวียนออนไลน์
เอกสารออนไลน์
คำสั่งออนไลน์
จองห้องประชุม
ฐานข้อมูลวิจัย
วารสารออนไลน์
HumanQA-Online
ข้อมูลบุคลากร
ติดตามแผนออนไลน์
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
Youtube channel Humanคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 1 และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved. พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ Email : supawitp@nu.ac.th