คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดูประวัติ
ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดูประวัติ
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ดูประวัติ
ดร.จิตติมา นาคีเภท
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ดูประวัติ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดูประวัติ
อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ดูประวัติ
ดร.อิศรา คงมี
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ดูประวัติ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ดูประวัติ
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ดูประวัติ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดูประวัติ
อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู
หัวหน้าภาควิชาดนตรี

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดูประวัติ
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์สารบัญเว็บไซต์