คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

คณะผู้บริหาร

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดูประวัติ
ดร. อรอุษา สุวรรณประเทศ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ดูประวัติ
อาจารย์รัชดาพร สุคโต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

หัวหน้าภาควิชา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ดูประวัติ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา สาลีโภชน์
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา
ปรัชญา และศาสนา

ดูประวัติ
ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ดูประวัติ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร
หัวหน้าภาควิชาดนตรี

รองหัวหน้าภาควิชา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช นิยมธรรม
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ดร.จุฑามาศ บุญชู
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
อาจารย์ โสภณ ลาวรรณ์
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี

ดูประวัติ
ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิต

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ดูประวัติ
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th