คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

คณะผู้บริหาร

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดูประวัติ
ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดูประวัติ
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ดูประวัติ
ดร.จิตติมา นาคีเภท
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ดูประวัติ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดี

ดูประวัติ
ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ดูประวัติ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ดูประวัติ
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ดูประวัติ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร
หัวหน้าภาควิชาดนตรี

รองหัวหน้าภาควิชา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช นิยมธรรม
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ดร.จุฑามาศ บุญชู
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ดูประวัติ
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th