คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
KM Humanities

Research งานวิจัย

ปี 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย กิจกรรม KM การบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2560

KM การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดย รศ.ดร. อัญชลี วงศ์วัฒนา นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ในโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2561

โครงการ KM วิจัยเรื่อง การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (สกว.) วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th