คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
KM Humanities

Academic Affairs งานบริการการศึกษา

ปี 2558

โครงการพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน" วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2559

โครงการพัฒนาอาจารย์และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรม เรื่อง “a motivational response to 21st century teaching based on create worlds, connect people and solve problems. My mantra: Passion, Evidence, Relationships, Creativity, Inspiration.” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1307 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2560

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ “การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี 2561

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจผู้เรียน” ในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 9.00-12.00 น.ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จ. ชลบุรี

ปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล กิจกรรม KM แลกปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ หัวข้อ “Teaching Foreign Languages in the Thai Context” วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง HU 1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th