คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ

เกี่ยวกับงาน

ภารกิจหลัก

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การวิจัยและบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมีหน้าที่ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบาย พันธกิจ และแผนพัฒนาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ

หน้าที่/โครงสร้าง/ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม

  • หน่วยงานวรสารฯ โทร. 0-5596-2006
  • หน่วยวิจัย โทร. 0-5596-2094
  • หน่วยบริการวิชาการ โทร. 0-5596-2072

เว็บไซต์หน่วยงาน

งานวิจัย http://www.human.nu.ac.th/dbresearch/

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสารสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th