คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าหลัก

ระเบียบการบริหารงานบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานภาระงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่องทั่วไป


เทคนิคการทำวิจัยและผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th