_QAhuman

_menuQA3

เอกสารประกัน

- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 - ผู้ที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ทะเบียน สกอ.)
- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ทะเบียน ม.นเรศวร)

คู่มือประกันคุณภาพ สกอ.

- คู่มือประกันคุณภาพ สกอ.

คู่มือประกันคุณภาพ สมศ.

- คู่มือประกันคุณภาพ สมศ.
- ปรับเกณฑ์ในการประเมิณคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

คู่มือ QAD Service

- คู่มือ QAD Service

Platform

- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ - ระดับคณะวิชา - 19 กุมภาพันธ์ 2555
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต - ระดับคณะวิชา - 19 กุมภาพันธ์ 2555
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (เกณฑ์ สกอ.) - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2554
- (ร่าง Platform) องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร (เกณฑ์ สมศ.) - 19 ธันวาคม 2554

Links

  1. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/pembroke.jpg
  2. http://www.kent.ac.uk/newimages/40th/horsted.jpg
  3. http://www.kent.ac.uk/newimages/arts/medway/medway-building2-medium.jpg