คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 หน่วยการจัดการศึกษา
  Request for class cancellation and class makeup  [โหลด 0 ครั้ง]
  Request for using room(s) at QS Building  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติใช้ห้องภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (HU)  [โหลด 0 ครั้ง]
  งดสอนชดเชย  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติใช้ห้องเรียนQS  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยการเงินและบัญชี
  ขออนุมัติไปราชการ (คนเดียว)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  [โหลด 144 ครั้ง]
  แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ  [โหลด 20 ครั้ง]
  บันทึกข้อความ : ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ  [โหลด 54 ครั้ง]
  บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ  [โหลด 54 ครั้ง]
  หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  [โหลด 48 ครั้ง]
  ขออนุมัติเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ  [โหลด 30 ครั้ง]
  ใบมอบฉันทะ  [โหลด 20 ครั้ง]
  ใบสำคัญรับเงิน  [โหลด 0 ครั้ง]
  สัญญายืมเงิน  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติไปราชการ (หมู่คณะ)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติไปราชการ (ช่วงเวลา)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติไปราชการ (รถยนต์ส่วนบคุคล)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร  [โหลด 0 ครั้ง]
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (สำหรับข้าราชการ)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (สำหรับข้าราชการ)  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยแผนงานและงบประมาณ
  บันทึกข้อความ : ขออนุมัติดำเนินโครงการ.....  [โหลด 139 ครั้ง]
  แบบฟอร์มการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  [โหลด 24 ครั้ง]
  แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติประจำปี  [โหลด 94 ครั้ง]
  แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลภาระงานบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์  [โหลด 83 ครั้ง]
  ใบสมัคร วารสารมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยนเรศวร  [โหลด 32 ครั้ง]
  บันทึกข้อความ : ขอส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  [โหลด 39 ครั้ง]
 หน่วยวิจัย
  แบบตอบรับการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตัวอย่าง)  [โหลด 0 ครั้ง]
  แบบฟอร์มการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รวมทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องและตัวอย่าง)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (สำหรับอาจารย์) วิจัยร่วม รอบ 2  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (สำหรับอาจารย์) วิจัยเดี่ยว รอบ 2  [โหลด 0 ครั้ง]
  แบบขอรับการตรวจสอบ คัดกรอง โครงการวิจัย ที่จะต้องขอการรับรอง จากคณะกรรมการด้านมาตรฐานและจริยธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (เฉพาะนิสิตปริญญาตรี)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ คณะมนุษยศาสตร์  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรายงานผลและขอปิดการดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติขยายระยะเวลาและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (สัดส่วนผลงานวิจัย 100%)  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน (กรณีมีผู้ร่วมโครงการวิจัย))  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อกำหนดภาระงาน  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) รอบ 2  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับชาติ  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2563 (วิจัยเต็มรูปแบบ) พร้อมรายละเอียดการเบิกจ่าย  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติปิดและรายงานผลตัวชี้วัดโครงการวิจัย  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย (แบบเหมาจ่าย) งบประมาณรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขอรับทุนอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศสำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์  [โหลด 0 ครั้ง]
  ขออนุมัติยุติโครงการวิจัย  [โหลด 0 ครั้ง]
 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
  แบบการพัฒนาการสอนของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์  [โหลด 24 ครั้ง]
สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th