คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภารกิจหลัก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา สวัสดิการนิสิต และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นิสิต ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน พัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ คือ เก่งวิชาการ เด่นคุณธรรม นำทักษะชีวิต และลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลและดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานกิจการนิสิตฯ ได้แบ่งหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักของงานออกเป็น 4 หน่วยงานย่อย

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • หน่วยกิจการนิสิต โทร. 0-5596-2021
  • หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-5596-2021

เว็บไซต์หน่วยงาน

งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ http://www.human.nu.ac.th/active/
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม http://www.human.nu.ac.th/newculture/
ชมรมศิษย์เก่าสุวรรณภิงคาร http://www.human.nu.ac.th/humanalumni/สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th