คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานนโยบายและแผน

ภารกิจหลัก

งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับภารกิจด้านการให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามแผน นโยบาย พันธกิจ วัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผนได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ และ 2) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพเป็นผู้บังคับบัญชา และมีหัวหน้างานช่วยกำกับดูแลงาน

รายละเอียดงาน

1. หน่วยแผนงานและงบประมาณ

1.1 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของคณะ การขอปรับแผนตามความต้องการของภาควิชา และคณะ แผนความต้องการอัตรากำลัง แผนความต้องการครุภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลนิสิต/ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต วิเคราะห์ภาระงานสอน คำนวณจากค่า FTES และ SCH การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ งบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดินประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

1.2 ดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี คำนวณประมาณการรายรับ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประเภทเงินรายได้ แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้คณะ จัดทำข้อมูลและขออนุมัติกรอบอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จัดสรรเงินเข้าภาควิชา ตั้งงบประมาณรายได้เพิ่มเติม (ถ้ามี) การขออนุมัติโอนหมวดเงิน

2. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ จัดอบรมให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR/CAR/YAR) ของคณะมนุษยศาสตร์ จัดส่งรายงาน SAR/CAR/YAR ให้มหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ตลอดจนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้แก่หลักสูตร ติดตามการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set, CDS) เป็นผู้ประสานงานด้าน QA ระหว่างหลักสูตรกับกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน

1. นางสาวรจเรข แก้วพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน)
2. นางสาวกาญจนา สุกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
3. นางสาววิไลพร ชอบคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

เอกสารงานนโยบายและแผน

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

  • หน่วยแผนงานและงบประมาณ โทร. 0-5596-2079
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 0-5596-2011

เว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา http://www.human.nu.ac.th/old/humanqa/index.php
งานวิจัยและบริการวิชาการ http://www.human.nu.ac.th/old/research/index.phpสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th