คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานธุรการ

ภารกิจหลัก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในด้านการจัดทำหนังสือ ติดต่อราชการการรับหนังสือและการส่งหนังสือ การเก็บหนังสือ การจัดประชุม งานบริหารงานบุคคลการใช้อาคารสถานที่ การใช้ยานพาหนะ และงานสนับสนุนด้านการผลิตเอกสาร โดยงานธุรการได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 6 หน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจ

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานธุรการ

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • หน่วยสารบรรณ โทร. 0-5596-2007
  • หน่วยประชุม โทร. 0-5596-2009
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5596-2041
  • หน่วยอาคารสถานที่ โทร. 0-5596-2013
  • หน่วยยานพาหนะ โทร. 0-5596-2009
  • หน่วยเอกสารการพิมพ์ โทร. 0-5596-2012
  • หน่วยสารสนเทศ โทร. 0-5596-2090

เว็บไซต์หน่วยงาน

- ไม่มี -สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th