คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานการเงินและพัสดุ [เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00047788-1]

ภารกิจหลัก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารในด้านการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณทั้งประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน การบริหารงานการเงินและพัสดุ ให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ งานตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน งานบัญชีหน่วยงานย่อย งานพัสดุ การกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศฯ ของทางราชการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และการจัดการศึกษา โดยงานการเงินและพัสดุ ได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 2 หน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจ

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุ

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • หน่วยการเงิน โทร. 0-5596-2005
  • หน่วยพัสดุ โทร. 0-5596-2014

เว็บไซต์หน่วยงาน

http://www.human.nu.ac.th/supply/สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th