คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการคณะ

ภารกิจหลัก

สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนให้งานของคณะเเนนไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต งานด้านบริหารวิชาการ งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสำนักงานมีหน้าที่ในการประสานงาน ดำเนินการ และติดตามประเมิลผล เพื่อให้งานของคณะ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีหน้าที นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการ กำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะ และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานจึงได้จัดแบ่งภาระหน้าที่ตามลักกษณะงานออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย

 1. งานธุรการ
 2. งานการเงินและพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน
 4. งานบริการการศึกษา
 5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 6. งานวิจัยและบริการวิชาการ

ปรัชญา

พัฒนาตน พัฒนางาน ประสานความร่วมมือ สู่คุณภาพงานบริการ

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมศักยภาพบุคลากร สร้างองค์กรให้โดดเด่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและประสารการให้บริการด้านบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์
 2. เพื่อสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานิสิตของคณะมนุษยศาสตร์
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะให้มีความพร้อมในการให้บริการและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 4. เพื่อพัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะให้มีมาตรฐาน

นโยบายคุณภาพ

 1. วางระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการคณะให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 2. เร่งพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการให้มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น
 3. มุ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานในสำนักงานเลขานุการและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
 4. มุ่งจัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานสำนักงานเลขานุการ อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มุ่งเน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการบริหารอาคารสถานที่ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสง่างาม
 6. มุ่งจัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ และทำให้บุคลากรภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
 7. มุ่งสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของบุคลากร ทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการโดยยึดแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 8. มุ่งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โดยการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ของหน่วยงาน ส่งผลให้องค์กรเข้มแข็ง
 9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเลขานุการ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th