คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานบริการการศึกษา

ภารกิจหลัก

เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการให้บริการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา666

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • หน่วยธุรการ โทร. 0-5596-2055
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-5596-2008
  • หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร. 0-5596-2067
  • หน่วยบริการการเรียนการสอน โทร. 0-5596-2050
  • หน่วยพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-5596-2051
  • หน่วยสนับสนุนวิชาการ โทร. 0-5596-2071

เว็บไซต์หน่วยงาน

งานบริการการศึกษา http://www.human.nu.ac.th/academic/สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th