คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

วิสัยทัศน์

      ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ตลอดจนสร้างความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และความสมดุลในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาและศาสนา เพื่อเติมเต็มคุณสมบัติความสมบูรณ์พร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์

ดูประวัติ
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ปรัชญา

ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา นำมาซึ่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงธรรมชาติและความหลากหลายของภาษา คติชน และวัฒนธรรม อันเป็นบ่อเกิดของความตระหนักในสมภาพของปรากฏการณ์ทางสังคมและมนุษยชาติ เอื้อให้แลเห็นสารสาระและความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพชีพ

ปณิธาน

วางรากฐานอันมั่นคง ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และงานวิจัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา มีศักยภาพทางการวิจัยถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. เสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตให้ถึงพร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์ ด้วยความหลากหลายทางภาษา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม และพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและการดำเนินชีวิต
 3. ศึกษาและค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม พร้อมต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
 4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 5. ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพทางการวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. บัณฑิตมีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมทางด้านมนุษยศาสตร์ ด้วยความหลากหลายทางภาษา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพและการดำเนินชีวิต
 3. มีผลงานวิจัย ที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม พร้อมต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์
 4. มีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 5. มีกิจกรรมและโครงการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร: ภาควิชาภาษาศาสตร์

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร: ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.อรนุช ชื่นจันทร์เกิด โทร. 0-5596-2049สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th