คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาศิลปะการแสดง

วิสัยทัศน์

         มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ขั้นสูง ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์แขนงอื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติ

ดูประวัติ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทย ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
  2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การวิเคราะห์ และการวิจัยงานด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้กับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่น และระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านทักษะนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง สามารถแสดงละครรำ ละครพูด ละครร้อง ตลอดจนสามารถเขียนบท ออกแบบและสร้างงานทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
  2. มีงานวิจัยด้านนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
  3. มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  4. มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่น และระหว่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

         นาฏศิลป์ เป็นศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์แห่งการเลียนแบบธรรมชาติตามวิถีแห่งสุนทรียะให้ประจักษ์ออกมาในรูปแบบของ การละเล่น เต้น รำ ระบำ และการละคร ซึ่งแสดงถึงพุทธิภาวะของมนุษย์ อันขาดมิได้สำหรับชีวิตที่มีวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

คณะกรรมการประจำภาควิชาศิลปะการแสดง

1. ดร.จิตติมา นาคีเภทประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญกรรมการ
3.ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์กรรมการ
5.อาจารย์รัชดาพร สุคโตกรรมการ
6.อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพรกรรมการ
7.อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศกรรมการและเลขานุการ
8.นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร

1.ดร.จิตติมา นาคีเภทประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญกรรมการ
3.ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒกรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์กรรมการ
5.อาจารย์รัชดาพร สุคโตกรรมการ
6.อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพรกรรมการ
7.อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศกรรมการและเลขานุการ
8.นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

  • โทรสาร. 0-5596-2000
  • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นางรัตนาภรณ์ กุลจันทร์ โทร. 0-5596-2525

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th