คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาไทย

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาไทยมุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย และส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวรรณกรรมไทย อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย สร้างสรรค์จรรโลงคุณธรรม ตลอดจนบริการวิชาการ แก่สังคม

ดูประวัติ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรประจำภาควิชาภาษาไทย

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย โดยถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
 2. ศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย
 3. ให้บริการวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาและวรรณกรรมไทยในระดับชุมชน ตลอดถึงภูมิภาคอาเซียน
 4. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับในสาขาวิชาภาษาไทย ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
 2. เพื่อศึกษาและวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาไทย
 3. เพื่อให้บริการวิชาการในสาขาวิชาภาษาไทย
 4. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะใช้พลานุภาพแห่งภาษาและวรรณกรรมไทยสร้างองค์ความรู้ ตลอดทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการทางภาษาไทย เพื่อประโยชน์สุขแห่งสังคมไทยโดยกว้างขวางและยั่งยืน

ปรัชญา

ภาษาและวรรณกรรมไทยคือคลังแห่งปัญญา ขุมแห่งอารยธรรม และรากฐานแห่งจริยธรรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

1. ดร.สุวรรณี ทองรอดประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรีกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่งกรรมการ
4. ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญกรรมการ
5. อาจารย์คณิตา หอมทรัพย์กรรมการ
6. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่มประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมืองกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสุภาพร แสงอบกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย

1. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (ดร.สุวรรณี ทองรอด)ประธานกรรมการ
2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ฝ่ายวิชาการและวิจัย ()รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมืองกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่งกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรีกรรมการ
9. ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญกรรมการ
10. นางสาวสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญกรรมการ
11. อาจารย์คณิตา หอมทรัพย์กรรมการ
12. นางสาวอรนุช ชื่นจันทร์เกิดกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชา นส.อรนุช ชื่นจันทร์เกิด โทร. 0-5596-2049

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th