คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ดูประวัติ
ดร.อิศรา คงมี
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 4. อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ทั้งด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. มีหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ
 6. มีฐานข้อมูลบุคคลากรและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษา
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปรัชญา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางภาษาที่หลอมรวมภูมิปัญญา วัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษยชาติ และสรรพสิ่งรอบตัว

ปณิธาน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยศักยภาพทักษะทางปัญญาด้านภาษา เสริมสร้างการสื่อสารและความเข้าใจอันดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนในสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะผู้บริหาร
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์)
2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย รุ่งเรือง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์
5. ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (เปิดรับนิสิตปีการศึกษา 2563)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา จันทร์นวล
3. ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
4. ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล
5. ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

คณะกรรมการประจำศูนย์อบรมและทดสอบภาษา
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์)
2. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภาคย์ กัลยาณมิตร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา
9. ดร.พรวีร์ ทันนิเทศ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ นางสาวจิรัชยา เปริญกุล โทรฯ 055-96-2048

เว็บไซต์หน่วยงาน

http://www.human.nu.ac.th/english/สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th