คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาดนตรี

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาดนตรี พร้อมเข้าสู่สมาชิกของอาเซียน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดูประวัติ
อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาดนตรี

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียง
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย พร้อมเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านดนตรีแก่สังคมและส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ

เป้าประสงค์

 1. มีบัณฑิตรอบรู้วิชาการดนตรี และภาษาต่างประเทศ เป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นในวิถีแห่งความพอเพียง
 2. มีงานวิชาการด้านดนตรีที่พร้อมเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ แก่สังคมไทย อาเซียนและนานาชาติ
 3. มีการบริการดนตรีเชิงวิชาการและเชิงนันทนาการรวมทั้งบูรณาการสู่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. มีความร่วมมือด้านวิชาการ เชื่อมโยงระหว่างสถาบันทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

ดนตรี คือ ศาสตร์และศิลป์แห่งความงามโดยมนุษยชาติ เพื่อขัดเกลาและผดุงคุณธรรม

ปรัชญา

ภาควิชาดนตรี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาธรรม ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี และเสริมสร้างงานบริการทางวิชาการแก่สังคมอันนาไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่ดี อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การทั้งระดับชาติ ระดับอาเซียน และนานาชาติแห่งมนุษยชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันภาควิชาดนตรี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้
 1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
 2. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

คณะกรรมการประจำภาควิชาดนตรี

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร

1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรศ อัมโร ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่กรรมการ
3. อาจารย์บุตรี สุขปาน กรรมการ
4. อาจารย์พรชัย ผลนิโครธกรรมการ
5. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ได้แก่
1. อาจารย์ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์ประธานกรรมการ
2. ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิลกรรมการ
3. อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์กรรมการ
4. อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู กรรมการ
5. อาจารย์พิริยาภรณ์ เลขธรากรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ

แผนปฏิบัติการ/คู่มือ/เอกสาร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรสาร. 0-5596-2000
 • นางพิมพ์พร สีสังข์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 5596 1630 หรือ 09 1834 0887

เว็บไซต์หน่วยงานสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th