คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาตะวันออก

วิสัยทัศน์

         ภาควิชาภาษาตะวันออกมุ่งเป็นเลิศทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างสังคมทรงคุณธรรม ภูมิปัญญาและเป็นหน่วยงานสานสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดูประวัติ
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม และภูมิปัญญา
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาษาและวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. ให้บริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 4. ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคเอเชีย
 5. เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิทยาการระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตด้านภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. มีบัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรม และภูมิปัญญา
 3. มีงานศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
 4. มีการบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย และภูมิภาคเอเชีย
 6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

ภาควิชาภาษาตะวันออกมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ที่ปรึกษา
3. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ประธานกรรมการ
4. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก กรรมการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก กรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ กรรมการ
9. Asst. Prof. Taiitsu Oba กรรมการ
10. Miss Thi Hang Truong กรรมการ
11. อาจารย์จุฑามาศ บุญชู กรรมการ
12. ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช กรรมการ
13. นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต กรรมการและเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ


  Warning: mysql_connect(): Access denied for user '10.10.26.81'@'10.10.26.83' (using password: YES) in D:\SERVER\virtual\old\lib\conprof.php on line 17
  - Can't Connect DB -